education - חינוך המינהל למדע וטכנולוגיה
 
 
 
פורטל התוכן החינוכי
צרו קשר
לוח אירועים
פורום
 
 
 
 
 
מידע ופרסומים
תקנות להקצבה במדע וטכנולוגיה 
 

קריטריונים למדע וטכנולוגיה (יסודי עד חט"ב) | קריטריונים עבור החינוך הטכנולוגי (תיכון ועל תיכוני)

קריטריונים במדע וטכנולוגיה (שכבות גיל: יסודי ועד חט"ב)

תחום

מספר ותוכן התקנה

הערה

עתודה מדעית טכנולוגית

20-46-06-15

מספר קודם

27-06-87

מפרט הצטיידות תכנית סייבר

קריטריונים לפתיחת כיתות מדעיות טכנולוגיות בבתי ספר לשנת הלימודים תשע"ח ואילך

מדעים
(חינוך בלתי פורמלי(

46-06-09

מספר קודם

27-06-51

קול קורא בנושא תקצוב פעילות תלמידים בתכנית הרובוטיקה FRC.מספר קול קורא 8021 

*נספח א'-התחייבות מנהל בית ספר

*נספח ב'-פרטי הבקשה

 

 

 

 

 קול קורא בנושא תקצוב פעילות תלמידים בתכנית הרובוטיקה FLL.מספר קול קורא 8022

*נספח א'-התחייבות מנהל בית ספר

*נספח ב'-פרטי הבקשה

 

 

 

קול קורא בנושא תקצוב פעילות תלמידים בתכנית הרובוטיקה FTC. מספר קול קורא 8023

*נספח א'-התחייבות מנהל בית ספר

*נספח ב'-פרטי הבקשה

 

 

 

קול קורא בנושא תקצוב פעילות תלמידים בתכנית הרובוטיקה הלאומית.מספר קול קורא 8024 

*נספח א'-התחייבות מנהל בית ספר

 

*נספח ב'-פרטי הבקשה

 

 

*כל הקולות קוראים בתוקף מיום 4.7.17 עד ליום 15.8.17.

 

קול קורא לתקצוב תחרות טכנולוגית ארצית "ארדואינו 

.מספר קול קורא 8084 

*נספח א'-התחייבות מנהל בית ספר

*נספח ב'-פרטי הבקשה

 

הוארך תוקף קול קורא מס' 8084 לתקצוב תחרות "ארדואינו" עד ליום 18.9.17

 

 

 

 

קול קורא לתקצוב תחרות רחפנים 8453

 

*נספח א'-פרטי הבקשה

 

נספח ב' -התחייבות מנהל בית ספר

 

נספח ג'  - בקשה להכרה בתכ"ל ייחודית

תוקף קול הקורא 3.10.17 עד ליום 24.10.17

 

 

מדעים

46-06-13

מספר קודם

27-06-80

קול קורא לתמיכה בפעילות נוער שוחר מדע בשנת 2017

מס' קול קורא 8067

 

בתוקף מיום 23.7.17 עד ליום 7.9.17

 

הנחיות בדבר חתימה דיגיטלית על מסמכי הגוף המוגשים באמצעות פורטל תמיכות במרכב"ה.

 

קריטריונים עבור החינוך הטכנולוגי (שכבות גיל: תיכון ועל תיכון)

תחום

מספר ותוכן התקנה

הערה

טכנולוגיה

46-06-33

קריטריונים לתקצוב תוכנית חברתית תוספתית במסגרת החינוך הטכנולוגי העל תיכוני (י"ג-י"ד)שנה"ל תשע"ח ואילך  

 

טכנולוגיה

46-06-07

קריטריונים להצטיידות טכנולוגית בחינוך טכנולוגי על תיכוני
(כיתות י"ג-י"ד)

קול קורא 8166

קול קורא למתן הקצבה עבור  שדרוג הציוד מגמות טכנולוגיות קיימות במוסדות בחינוך הטכנולוגי העל תיכוני לשנה"ל תשע"ח

בתוקף מיום 29.8.17 עד ליום 26.9.17 

לתקני ציוד ואוגדן שעות למגמות הטכנולוגיות

נספח א' התחייבות הבעלות על עמידה בתנאי הסף

נספח ב- פרטי הבקשה

נספח ג'-הצעת תקציב

 

טכנולוגיה

46-06-07

 קריטריונים להצטיידות טכנולוגית (רשויות ועמותות)

מספר קודם

27-06-42

 קול קורא 8140 לשדרוג מגמות טכנולוגיות קיימות בשנה"ל תשע"ח.

נספח א' התחייבות הבעלות על עמידה בתנאי הסף

נספח ב- פרטי הבקשה

תוקף הקול קורא 17.8.17-17.9.17

פורסם קול קורא מספר 8339 לתקצוב בעלויות עבור הצטיידות טכנולוגית במסגרת החלטת הממשלה 1480 להעצמה ולחיזוק כלכלי - חברתי של היישובים הבדואים בצפון בשנה"ל תשע"ח.

 

נספח א' התחייבות הבעלות על עמידה בתנאי הסף

נספח ב- פרטי הבקשה

תוקף קול הקורא: 25.9.17 עד ליום 22.10.17

 

פורסם קול קורא 8340 לתקצוב  עבור הצטיידות מעבדות טכנולוגיות במגזר הערבי במזרח ירושלים: החלטת ממשלה 1775+2602.

נספח א'- פרטי הבקשה

נספח ב'-התחייבות הבעלות על עמידה בתנאי הסף

בתוקף מיום 26.9.17 עד ליום 22.10.17

טכנולוגיה

46-06-11

קריטריונים לתקצוב רשתות החינוך הטכנולוגי - תשע"ד ואילך

46-06-11

קריטריונים לתקצוב בתי ספר מקצועיים בפיקוח משרד הכלכלה העוברים לפיקוחו של משרד החינוך – שנה"ל תשע"ז ואילך מספר קודם

27-06-67

קול קורא 8170 לתקצוב בתי ספר מקצועיים (שעברו לפיקוח משרד החינוך)

בתוקף

בתוקף מיום 31.8.17 עד ליום 18.9.17

 נספח א' – התחיבות על עמידה בתנאי הסף

נספח ב' – פרטי הבקשה

טכנולוגיה - תכנית טו"ב

 

46-06-14

קריטריונים להצטיידות טכנולוגית במסגרת תכנית טו"ב

מספר קודם

27-06-83

קול קורא מס' 8232 בנושא הצטיידות מעבדות בתי ספר בתוכנית טו"ב.

נספח א' התחייבות הבעלות על עמידה בתנאי הסף

נספח ב- פרטי הבקשה

תוקף קול הקורא מיום 12.9.17 עד ליום 22.10.17.

מרכזים טכנולוגיים קריטריונים 

46-06-17

קריטריונים לתקצוב  מרכזים טכנולוגיים

קול קורא מס' 8128 לתפעול מרכזים טכנולוגים לשנת 2017  

 

*נספח א- התחייבות על עמידה בתנאיהסף

*נספח ב- נתונים לצורך חלוקת ההקצבה

 

* תוקף הקול קורא מיום 17.8.17 עד ליום 4.9.17.

ניסוי חלוץ

46-06-18

קריטריונים לבתי ספר אשר התקבלו והצטרפו לניסוי חלוץ בשנה"ל תשע"ז במטרה לפתח וליישם מודל למידה חדש בין תחומי בחטיבה עליונה, וממשיכים לשנה"ל תשע"ח.

 קול קורא להמשך ניסוי חלוץ לפיתוח ויישום מודל למידה חדש בין תחומי בבתי ספר בחטיבה העליונה בשנה"ל תשע"ח – תקציב 2017


בתוקף מיום 17.5.17 עד יום 15.6.17

 

נספח א'- פרטי הבקשה

נספח ב'- הצהרת הבעלות על עמידה בתנאי סף.

רשימת ציוד

 

הנחיות בדבר חתימה דיגיטלית על מסמכי הגוף המוגשים באמצעות פורטל תמיכות במרכב"ה.

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  16/01/2018  

עדכוני rss