education - חינוך המינהל למדע וטכנולוגיה
 
 
 
פורטל התוכן החינוכי
צרו קשר
לוח אירועים
פורום
 
 
 
 
 
מידע ופרסומים
תקנות להקצבה במדע וטכנולוגיה 
 

קריטריונים למדע וטכנולוגיה (יסודי עד חט"ב) | קריטריונים עבור החינוך הטכנולוגי (תיכון ועל תיכוני)

קריטריונים במדע וטכנולוגיה (שכבות גיל: יסודי ועד חט"ב)

תחום

מספר ותוכן התקנה

הערה

עתודה מדעית טכנולוגית

20-46-06-15

מספר קודם

27-06-87

מפרט הצטיידות תכנית סייבר

קריטריונים לפתיחת כיתות מדעיות טכנולוגיות בבתי ספר לשנת הלימודים תשע"ח ואילך

מדעים
(חינוך בלתי פורמלי(

46-06-09

מספר קודם

27-06-51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מדעים

46-06-13

מספר קודם

27-06-80

 

 

הנחיות בדבר חתימה דיגיטלית על מסמכי הגוף המוגשים באמצעות פורטל תמיכות במרכב"ה.

 

קריטריונים עבור החינוך הטכנולוגי (שכבות גיל: תיכון ועל תיכון)

תחום

מספר ותוכן התקנה

הערה

טכנולוגיה

46-06-33

קריטריונים לתקצוב תוכנית חברתית תוספתית במסגרת החינוך הטכנולוגי העל תיכוני (י"ג-י"ד)שנה"ל תשע"ח ואילך  

 

 

טכנולוגיה

46-06-07

קריטריונים להצטיידות טכנולוגית בחינוך טכנולוגי על תיכוני
(כיתות י"ג-י"ד)

 

טכנולוגיה

46-06-07

 קריטריונים להצטיידות טכנולוגית (רשויות ועמותות)

מספר קודם

27-06-42

 

 

טכנולוגיה

46-06-11

קריטריונים לתקצוב רשתות החינוך הטכנולוגי - תשע"ד ואילך

46-06-11

קריטריונים לתקצוב בתי ספר מקצועיים בפיקוח משרד הכלכלה העוברים לפיקוחו של משרד החינוך – שנה"ל תשע"ז ואילך מספר קודם

27-06-67

 

טכנולוגיה - תכנית טו"ב

 

46-06-14

קריטריונים להצטיידות טכנולוגית במסגרת תכנית טו"ב

מספר קודם

27-06-83

 

מרכזים טכנולוגיים קריטריונים 

46-06-17

קריטריונים לתקצוב  מרכזים טכנולוגיים

קול קורא 2018 למתן הקצבה לתמיכה בגופים אחרים שהם רשויות מקומיות לצורך תפעול מרכזים טכנולוגיים 9255

 

נספח א'-התחייבות הרשות לעמידה בתנאי הסף  

 

נספח ב' - נתונים בהתאם לקריטריונים לצורך חלוקת ההקצבה

  נספח ג' - תוכנית מאושרת של המרכז הטכנולוגי

נספח ד'- אישורי ביטוח

 

תוקף קול הקורא: 25.2.18 - 15.3.18

ניסוי חלוץ

46-06-18

קריטריונים לבתי ספר אשר התקבלו והצטרפו לניסוי חלוץ בשנה"ל תשע"ז במטרה לפתח וליישם מודל למידה חדש בין תחומי בחטיבה עליונה, וממשיכים לשנה"ל תשע"ח.

 

 

הנחיות בדבר חתימה דיגיטלית על מסמכי הגוף המוגשים באמצעות פורטל תמיכות במרכב"ה.

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  09/03/2018  

עדכוני rss