education - חינוך המינהל למדע וטכנולוגיה - מדעי מחשב, הנדסת תוכנה וסייבר
 
 
 
פורטל התוכן החינוכי
צרו קשר
לאתר המינהל
 
 
 
 
 
תיכון
 תוכנית לימודים בנתיב העיוני - זהה לתכנית במגמת הנדסת תכנה וסיבר
 

 


 תקן מעבדת מחשבים למדעי המחשב והנדסת תכנה

 

יסודות המחשב

 

התכנית  מיועדת לתלמידים אקסטרני ונבחני משנה וכאלו שאין עבורם ציון מגן (סמל בחינה 899282).

מדעי המחשב - תכנית חדשה ברפורמה מתשע"ה

מיועד לתלמידים שיחלו את מחזור לימודיהם בכיתה י בשנה"ל תשע"ה

 מתווה לימודים לתשע"ה ואילך

 

מדעי המחשב - תכנית חדשה מתשע"ד

 קישור לקובץ תכנית הלימודים  

 מבוא לתכנית הלימודים החדשה - רקע כללי לתוכנית הלימודים

  תכנית הלימודים 2 יח"ל  899282, ברפורמה  (עד שנת הלימודים תש"ע ועד בכלל)


תכנית הלימודים 2 יח"ל  899282, ברפורמה משנה"ל תשע"א 

 מבנה השאלון (עד שנת הלימודים תש"ע ועד בכלל) 899282

 

   שאלונים מותאמים899381, 899282
מבנה השאלון המותאם עבור בחינה 899282 ישתנה בשנת הלימודים תשע"א

 

יחידת ההתנסות במעבדה, שלושים אחוז, סמל בחינה 899283

התלמיד מגיע ליחידת הלימוד זו לאחר שסיים את פרק היסודות, בתכנית הלימודים. בשלב זה, התלמיד ניחן בכישורי תיכנות ואלגוריתמיקה בסיסיים.

מטרת יחידת הלימודים הזו היא להעמיק את הידע הקיים של התלמיד ולהביאו לידי ביטוי בפיתוח פרויקט מאתגר.

מטרה נוספת של יחידת הלימוד השלישית היא להציג לתלמיד תחום ידע ספציפי במדעי המחשב.

כללית, שעות ההוראה ביחידה מתפלגות כדלקמן: הוראת תחום הידע הנוסף (60 שעות), פיתוח פרויקט (30 שעות).

בתי ספר שמלמדים מדעי המחשב יכולים לבחור ללמד את אחת החלופות הבאות:

 

 בסיסי נתונים ומערכות מידע

 גרפיקה ממוחשבת

 ארגון המחשב ושפת סף

 תכנות פונקציונלי

 תכנות לוגי

 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט

 

 פרקי בחירה תאורטיים במדעי המחשב - יחידה חמישית היא יחידה תאורטית ונבחנים בה ביחד עם כל החומר התיאורטי בבחינה 899381. על המורה/תלמיד לבחור אחת מהחלופות הבאות

 מודלים חישוביים

 תכנות מונחה עצמים

 חקר ביצועים

 מערכות מחשב ואסמבלי

 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  01/03/2020  

עדכוני rss