education - חינוך גף חברה ורוח המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
הגינות בצרכנות
 

 

דברי פתיחה של מנכ"לית משרד החינוך

הגינות בעסקים

המועצה לצרכנות

 

התכנית "הגינות בצרכנות" היא תכנית חינוכית-לימודית רב גילית שגובשה על ידי משרד החינוך והמועצה הישראלית לצרכנות, להטמעת נושא ההגינות בצרכנות במוסדות החינוך בכל המגזרים. מטרת הפעילויות בנושא היא לעורר את המודעות לחשיבותה של ההגינות כערך מוסרי-חברתי מנחה בתחומי חיים שונים ובתחום הצרכנות.

 

בשנים האחרונות גברה המודעות לחשיבותו של החינוך הפיננסי והנחלתו בציבור הרחב ובמערכת החינוך. ביסוד החינוך הפיננסי עומדת התפיסה שיש לתת בידי הצרכנים, צעירים ומבוגרים, כלים להתנהלות כלכלית-עצמאית ואחראית, הן בתחום משק הבית והן בתחום הצריכה הפרטית של מוצרים ושירותים.

 

התכנית "הגינות בצרכנות" עוסקת בחינוך לערכי יושר והגינות ובהעלאת המודעות לחשיבותם של ערכים אלה בחברה הישראלית בכלל ובחיי המסחר והצרכנות בפרט.

 

התכנית "הגינות בצרכנות" היא תכנית ספירלית, רב גילית, שתחילתה בכיתה ג' והיא מסתיימת בסוף התיכון. מטרתה לחנך לצרכנות הוגנת, תוך יצירת  רצף חינוכי  והמשכיות, כאשר בכל שלב התלמידים מתייחסים להיבטים מורכבים יותר של הנושא ומעמיקים בהשלכותיו, וכן עוסקים בו במסגרת תחומי דעת מגוונים. תכני התכנית מותאמים לגיל הלומדים תוך התייחסות למעגלי שייכות מתרחבים: החל בסביבתו הקרובה של הילד (המשפחה) דרך הקהילה והחברה וכלה בסביבה הרחבה יותר (המדינה).

 

התכנית מבוססת על הנעה למעורבות חברתית ופעילות אקטיביסטית שמטרתה ליצור שינוי במעגלים הסביבתיים השונים, בהתאם לרמת הגיל: במשפחה, בחברת הילדים, בקהילה ובמדינה. בדרכי ההוראה יושם דגש על אסטרטגיות הוראה מגוונות ועל פעילויות מתוקשבות.

 

בכל שכבת גיל יילמדו 3 שעורים אשר ישולבו בתחומי דעת מגוונים.
הקו המנחה בפיתוח התכניות הוא שילוב של שלוש אבני יסוד מרכזיות המדגישות: הגינות (ערכים) צרכנות נבונה (ידע ומיומנויות) ואקטיביזם (חינוך לאחריות חברתית).

בין מטרות התכנית:

  • טיפוח ערך ההגינות בחברת התלמידים, בקהילה ובמדינה
  • חיזוק ערך ההגינות במצבים אישיים וחברתיים ובמציאות חיי המסחר ובצרכנות תוך הכרות עם חוקים צרכניים ככלי למניעת עוולות
  • עידוד  התלמידים לפעול בצורה אקטיבית נגד תופעות של חוסר הגינות בחברה ובחיי המסחר תוך חשיפתם לכלים אקטיביים שונים וזימון אפשרויות לפעולה.

 

התכנית מצויה בשלביה הראשונים. בשנה הקרובה יורחבו התכנים ויתווספו לאתר חומרים המיועדים לקבוצות הגיל השונות ולמגזרים השונים.

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  27/02/2016  

עדכוני rss