education - חינוך אגף מורשת המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף חברה ורוח אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מקצוע לימודי "מורשת ודת האסלאם" נחשב בבתי הספר הערביים כאחד המקצועות העיקריים אשר מפתח את אישיות התלמיד ומכין אותו לחיות חיים של כבוד מבוססים על סובלנות, שיתופיות והסתגלות למהלך העניינים במאה ה -21. התכנים הלימודיים (הטקסטים) והיסודות הדתיים הם קבועים ואינם משתנים. אבל אין זה מונע בעדנו מלהגיש את החומר לתלמידים בשיטות חדישות המתאימות יותר לרוח התקופה ולוקחת בחשבון את התמורות המתחוללות בה.

המקצוע נלמד בהיקף של 2 שעות חובה בכיתות ב - ט  ןבהיקף של יחידת לימוד חובה אחת בחטיבה העליונה.

תכנית הלימודים החדשה מאפשרת:

  • ההתמקדות בפיתוח אסטרטגיות חשיבה גבוהות אצל התלמידים.
  • שימוש במאגרי המידע השונים כגון מקורות שונים, אתרי אינטרנט וכדו', תוך התאמת חומרי הלמידה ללמידה המשמעותית ולהתפתחות הטכנולוגית בתחומי החיים השונים.
  • גמישות בתכנית הלימודים ומתן מרווח פעולה למורה כדי שיפגין יצירתיות ומחשבה על מנת שיהיה שותף אפקטיבי בעבודה ובנתינה.
  • קיבוץ תכניות הלימודים של שלבי החינוך השונים (החינוך היסודי, חטיבת הביניים והחטיבה העליונה) לתכנית לימודים אחת, שבה יוגשו התכנים הלימודיים באופן ספירלי-מצטבר, כך שבל שנה יתרחב מעגל הידע ויתווסף  ידע חדש אל הידע הקיים כבר.  
  • הגשת תלמידי החטיבה העליונה לבחינות הבגרות במקצוע לימודי דת האסלאם ברמת יחידת לימוד אחת לפחות.
    הבחינה היא חובה ומהווה תנאי לזכאות לתעודת הבגרות. 

מאחר ויש בכפר אלע'ג'ר קהילה עלאווית שהיא חלק מהעדה המוסלמית בארץ עם ייחודיות  תרבותית-דתית, נוספה לתכנית הלימודים יחידת לימוד פנימית, במטרה להוסיף מספר הגדרות ותכנים שמחובת האדם העלאווי להכיר וללמוד. היחידה מתמקדת בערכים ובאינפורמציה מההיסטוריה העלואוית, בתכנים ובחגים המיוחדים להבנת המורשת העלאווית, כך שהתלמיד העאלווי יכיר את ההיסטוריה והאמונות של עדתו ואת מהות האדם העלאווי, מנהגיו ומסורתו, באמצעות יסודות ותכנים חינוכיים. יחידה פנימית זו נכתבה כנספח לתכנית הכללית.

לתכנית הלימודים המעודכנת

 

לחוזר מפמ"ר לשנת  הלימודים תש"ף

 

למידע אודות בחינות הבגרות ועבודות גמר

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  11/08/2019  

עדכוני rss