education - חינוך אגף מורשת המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף חברה ורוח אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
 

חוק החינוך הממלכתי (תיקון מס' 10) התשס"ח 2008 אשר עבר בכנסת ה-17 ביום 15.7.2008 (פורסל בס"ח 2168, בתאריך 21.7.08), קובע כי בהתקיים תנאים מסוימים יוכל שר החינוך להכריז על מוסד חינוך ממלכתי רשמי (ממלתכי או ממלכתי-דתי) לדרגות הכיתות א'-ט' שהוא מוסד חינוך "ממלכתי-משלב".

החוק גם מסמיך את השר לקבוע הוראות במסגרת חקיקת משנה לעניין הדרישות המהותיות והפרוצידורליות של בית ספר המבקש להיחשב בית ספר משלב לעמוד בהן.

 

 

בקשות להכרה בבתי ספר כמשלבים לשנת תש"ף ניתן היה להגיש עד ליום 20/8/2019.

 

לנוחותכם:

קול קורא להכרה בבתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים כבתי ספר משלבים - לשנת תש"ף

 

רשימת מסמכים נלווים והנחיות לאופן הגשת הבקשות

 

 

בית ספר שיוכר כמשלב יקבל 2 ש"ש לכל כיתה תקנית וכן גמול ריכוז עבור רכז שילוב ויהדות בבית הספר וליווי פדגוגי.

 

למידע נוסף ניתן לפנות בדוא"ל לצוות ההדרכה הארצי

 

 

לחוזר מנכ"ל משרד החינוך הממלכתי המשלב תשע"ב/8 א

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  10/10/2019  

עדכוני rss