education - חינוך אגף מורשת המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף חברה ורוח אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
 

חוק החינוך הממלכתי (תיקון מס' 10) התשס"ח 2008 אשר עבר בכנסת ה-17 ביום 15.7.2008 (פורסל בס"ח 2168, בתאריך 21.7.08), קובע כי בהתקיים תנאים מסוימים יוכל שר החינוך להכריז על מוסד חינוך ממלכתי רשמי (ממלתכי או ממלכתי-דתי) לדרגות הכיתות א'-ט' שהוא מוסד חינוך "ממלכתי-משלב".

החוק גם מסמיך את השר לקבוע הוראות במסגרת חקיקת משנה לעניין הדרישות המהותיות והפרוצידורליות של בית ספר המבקש להיחשב בית ספר משלב לעמוד בהן.

 

 

לבתי ספר המעוניינים להצטרף - פורסם

 

קול קורא להכרה בבתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים כבתי ספר משלבים - לשנת תש"ף

 

 

בקשות להכרה בבתי ספר כמשלבים לשנת תש"ף ניתן להגיש עד ליום 20/8/2019

 

 

רשימת מסמכים נלווים והנחיות לאופן הגשת הבקשות

 

 

בית ספר שיוכר כמשלב יקבל 2 ש"ש לכל כיתה תקנית וכן גמול ריכוז עבור רכז שילוב ויהדות בבית הספר וליווי פדגוגי.

 

למידע נוסף ניתן לפנות בדוא"ל לצוות ההדרכה הארצי

 

 

לחוזר מנכ"ל משרד החינוך הממלכתי המשלב תשע"ב/8 א)

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  17/07/2019  

עדכוני rss