education - חינוך אגף א' חינוך במגזר הערבי

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
מידע סטטיסטי על מערכת החינוך במגזר הערבי
 

 

מספר התלמידים במערכת החינוך

 

שנה

שלב חינוך

יהודי

ערבי

תשס"ד

קדם יסודי

254993
82%

55968
18%

יסודי

569410
80%

147319
20%

חטיבת ביניים

190186
81%

45597
19%

חטיבה עליונה

286740
86%

46009
14%

תשס"ה

קדם יסודי

256818

82%

57702

18%

יסודי

574787

79%

149893

21%

חטיבת ביניים

188732

80%

48503

20%

חטיבה עליונה

283572

85%

49150

15%

תשס"ו

קדם יסודי

260557

81%

59265

19%

יסודי

584646

79%

155360

21%

חטיבת ביניים

187066

79%

49116

21%

חטיבה עליונה

282007

84%

52394

16%

תשס"ז

קדם יסודי

267583

81%

61998

19%

יסודי

597984

79%

162572

21%

חטיבת ביניים

186121

79%

49422

21%

חטיבה עליונה

281598

84%

55055

16%

תשס"ח

קדם יסודי

275146

81%

62813

19%

יסודי

606160

78%

166965

22%

חטיבת ביניים

183304

79%

50197

21%

חטיבה עליונה

279079

83%

56940

17%

 

חזרה

 

 

החינוך היסודי

 

מסגרות החינוך

מס' מוסדות
חינוך במגזר היהודי

מס' מוסדות
חינוך במגזר הערבי

בתי ספר יסודיים

2298

399

ממוצע תלמידים בכתה

25

29

 

חזרה

 

 

חינוך העל יסודי

 

מסגרות החינוך

מס' מוסדות
חינוך במגזר היהודי

מס' מוסדות
חינוך במגזר הערבי

בתי ספר על יסודיים

1706

267

ממוצע תלמידים בכתה

27

31

 

חזרה

 

 

נתוני נשירת תלמידים ממוסדות שבפיקוח משרד החינוך לשנה"ל התשס"ס ומעבר לשנה"ל התשס"ח

 

קטגוריה

מס' תלמידים א'- ו'

מס' נושרים א'- ו'

אחוז נשירה א'- ו'

כללי

760.156

4.555

0.6%

חינוך עברי

548.920

2.883

0.5%

חינוך ערבי

211.239

1.672

0.8%

 

 

 

 

קטגוריה

מס' תלמידים

 ז'- ט'

מס' נושרים

 ז'- ט'

אחוז נשירה

 ז'- ט'

כללי

352.496

11.151

3.2%

חינוך עברי

261.772

5.928

2.3%

חינוך ערבי

90.724

5.223

5.8%

 

 

 

 

קטגוריה

מס' תלמידים

 ז'- י"ב

מס' נושרים

 ז'- י"ב

אחוז נשירה

 ז'- י"ב

כללי

680.344

24.707

3.6%

חינוך עברי

519.615

15.990

3.1%

חינוך ערבי

160.729

8.717

5.4%

 

 

 

 

קטגוריה

מס' תלמידים

 ט'- י"ב

מס' נושרים

ט'- י"ב

אחוז נשירה

 ט'- י"ב

כללי

446.613

20.085

4.5%

חינוך עברי

347.100

12.958

3.7%

חינוך ערבי

99.513

7.127

7.2%

 

 

חזרה

 

 

החינוך המיוחד

(מספר הכיתות)

 

שנים

יסודי

חטיבות ביניים

חטיבות עליונות

ערבי

יהודי

ערבי

יהודי

ערבי

יהודי

תשס"ד

457

2043

59

560

29

528

תשס"ה

482

2125

62

587

29

540

תשס"ו

504

2226

68

638

61

575

תשס"ז

545

2339

84

670

65

603

תשס"ח

584

2461

111

689

71

657

 

חזרה

 

 

שיעור הניגשים והזכאים לבגרות מהלומדים בי"ב בשנה"ל תשס"ז - מגזר ערבי

 

מחוז

מחזור סיום

לומדים בי"ב

ניגשים לבגרות

שיעור ניגשים לבגרות מהלומדים בי"ב

זכאים לבגרות לאחר מועד חורף העוקב לאחר סיום הלימודים

שיעור הזכאים לבגרות מהניגשים לבגרות

שיעור הזכאים לבגרות מהלומדים בי"ב

ירושלים

2007

137

109

79.56

41

37.61

29.93

צפון

2007

8952

8352

93.3

3871

46.35

43.24

חיפה

2007

2771

2615

94.37

1340

51.24

48.36

מרכז

2007

2076

1960

94.41

923

47.09

44.46

תל אביב

2007

173

128

73.99

74

57.81

42.77

התיישבותי

2007

262

251

95.8

81

32.27

30.92

מוכרים

2007

55

55

100

44

80

80

מנחי

2007

369

277

75.07

72

25.99

19.51

חזרה 

 

 

פרופיל עובדי הוראה בחינוך היסודי

 

 

תשס"ד

תשס"ה

תשס"ו

תשס"ז

תשס"ח

מגזר

ערבי

יהודי

ערבי

יהודי

ערבי

יהודי

ערבי

יהודי

ערבי

יהודי

סה"כ מורים ומורות

8932

40785

9550

40833

9898

40045

10714

40897

12727

44186

%  אקדמאיים
מכלל המורים

57%

70%

63%

74%

69%

77%

69%

76%

73%

76%

הגיל הממוצע למורה

37

42

37

43

37

43

37

43

37

43

 

חזרה 

 

 

פרופיל עובדי הוראה בחטיבות הביניים

 

 

תשס"ד

תשס"ה

תשס"ו

תשס"ז

תשס"ח

מגזר

ערבי

יהודי

ערבי

יהודי

ערבי

יהודי

ערבי

יהודי

ערבי

יהודי

סה"כ מורים ומורות

3332

20259

3614

21457

3524

21449

3592

21468

3656

18462

%  אקדמאיים
מכלל המורים

76%

86%

81%

90%

84%

91%

82%

89%

86%

90%

הגיל הממוצע למורה

38

44

38

45

38

45

39

45

38

45

 

חזרה 

 

 

פרופיל עובדי הוראה בחטיבות העליונות

 

 

תשס"ד

תשס"ה

תשס"ו

תשס"ז

תשס"ח

מגזר

ערבי

יהודי

ערבי

יהודי

ערבי

יהודי

ערבי

יהודי

ערבי

יהודי

סה"כ מורים ומורות

4028

34801

4060

33617

4232

33514

4402

33722

4546

34574

%  אקדמאיים
מכלל המורים

77%

79%

78%

81%

81%

82%

82%

81%

84%

82%

הגיל הממוצע למורה

39

45

39

45

40

45

40

45

40

46

 

חזרה 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  25/05/2016