education - חינוך

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
הבחינה העיונית החדשה
 
 

הבחינה העיונית - סמל שאלון 043381 (ליבה + העמקה)

הבחינה העיונית מוערכת בהערכה חיצונית (משקלה 55%).


משך הבחינה 3 שעות

מבנה הבחינה:

חלק א' -  20 שאלות רבות ברירה. 32 נקודות
חלק ב' -  7 שאלות פתוחות (אינטגרטיביות, נתונים, ידע, הבנה)
             מתוכם יש  לענות על 5 שאלות.  35 נקודות
חלק ג' -  קטע מחקרי קצר (אנסין) הכולל 3 שאלות חובה.  18 נקודות
חלק ד' -  2 שאלות בנושא העמקה -
             שאלה אחת חובה ובחירה של שאלה אחת מתוך שתיים.
              15 נקודות


  043381 קיץ תשע"ו 

  מבנה הבחינה העיונית החדשה המוערכת בהערכה חיצונית (55%) ובחינה לדוגמה.

ניתן למצוא שאלוני בחינות בגרות משנים קודמות (כולל מחוונים למורים רשומים)

  אתר המורים לביולוגיה. שימו לב לכך שמדובר במספרי שאלונים שונים .

  לאתר הבחינות במשרד החינוך לחיפוש שאלונים של בחינות בגרות משנים קודמות.


 

הבחינה העיונית המתוקשבת/מקוונת, סמל שאלון043387   

 

  מכתב למנהל בבתי ספר שנרשמו לבחינה המתוקשבת תשע"ח (20.11.2017). בנושא נהלי הפעלת בחינות בגרות מתוקשבות עתירות מדיה

 

 מכתב למנהל  ומכתב למורים בדבר הצטרפות לבחינות בגרות מתוקשבות עתירות מדיה תשע"ח. מורים המעוניינים להצטרף השנה לקבוצת המובילים ולהגיש תלמידים לבחינת הבגרות המתוקשבת, ימלאו טפסים אשר במכתב  בתאום עם מנהל בית הספר.

 

הבחינה המתוקשבת היא חלופה לשאלון העיוני 043381 (ליבה + העמקה).
רקע:
הבחינה המתוקשבת אמורה לבטא את הסביבה הלימודית בה התלמיד לומד במהלך השנה, ולכן מצופה שהמורה יעבוד בסביבה דיגיטלית במהלך הלימודים השוטפים. סביבה המזמנת למידה רב חושית, חווייתית ורלוונטית ללומדים. מטרת המעבר להערכה מתוקשבת היא לעודד שימוש מיטבי בטכנולוגיה בלמידה והוראה כחלק מהתאמת מערכת החינוך למאה ה-21.

חשוב!

יש לשלב את המרכיבים הדיגיטליים רק באותם מקרים בהם יש להם ערך מוסף.  דרך זו מאפשרת למורה לגוון את ההוראה ולהדגיש את המטרות העיקריות של מקצוע הביולוגיה. הבחינה המתוקשבת/מקוונת היא חלק מהגישה של החממה הפדגוגית.


בחינה מתוקשבת כוללת:
פורמט דיגיטלי, WORD  או HTML
ייצוגי ידע מגוונים כמו גרפים, טבלאות, אנימציות, סימולציות, סרטונים.


לבחינה זו נדרשת תשתית טכנולוגית.
 
מבנה הבחינה המתוקשבת

לבחינה יהיו ארבעה חלקים:

חלק א' - 20 שאלות רבות ברירה. 32 נקודות  (זהות לשאלון 043381).

חלק ב' - 7 שאלות פתוחות (אינטגרטיביות, נתונים, ידע, הבנה). מתוכם יש לענות על 5 שאלות  35 נקודות  (לפחות ארבע מתווך שבע השאלות יהיו שונות משאלון 043381 ויכללו מרכיבים דיגיטליים).

חלק ג' - קטע מחקרי קצר (אנסין) הכולל 3 שאלות חובה. זהה לשאלון 043381. 18 נקודות  (בשאלה אחת יהיה מרכיב דיגיטלי).

חלק ד' - 2 שאלות בנושא העמקה (שאלה אחת חובה ו-בחירה של שאלה  אחת מתוך שתיים).  15 נקודות  (לשאלת החובה יהיה מרכיב דיגיטלי).

 

מכתב למנהלים שנרשמו לבחינה המתוקשבת תשע"ז ובו  נהלי הפעלה לבחינות המתוקשבות ותאריכים  לבחינות ההדמיה אשר יערכו לקראת הבחינה.

                                               

                                                ***
בחינות משנים קודמות (במתכונת הקודמת):
                                             

להלן קישור להצגת הבחינה המתוקשבת תשע"ב בנושא מיקרואורגניזמים. הבחינה מוצגת בפורמט דפדפן רגיל (אי אפשר להשיב לשאלות, אבל אפשר להפעיל את האנימציות ואת קובץ האקסל). ניתן להשתמש בחלק מהחומרים לנושאי הליבה.
להלן קישור של הבחינות המתוקשבות ומחוונים 2009-2012
להלן גרסת ה- HTML  של השאלון המתוקשב-  קיץ 2015

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  11/01/2018