education - חינוך

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
בחינה 1 יח"ל
 

בחינת בגרות בביולוגיה בהיקף של יחידת לימוד אחת לתלמידים הלומדים בכתה י' במסלול הטכנולוגי ולתלמידים במסלול העיוני הנבחנים בבחינת מפמ"ר, סמל שאלון 043103

למורים המגישים בשנה"ל תשע"ד תלמידים ל- 1 יח"ל בביולוגיה (שאלון 043103) ההרשמה והזמנת הבחינות תעשה דרך אגף הבחינות, כפי שנעשה לגבי כל שאר בחינות הבגרות. בתי ספר שלא ירשמו לבחינה דרך אגף הבחינות לא יוכלו לקבל את הבחינה.

מבנה הבחינה יהיה זהה למבנה הבחינה בשנת הלימודים תשע"ג.

פרטים נוספים יתפרסמו באגף הבחינות, וכאן באתר בלוח המודעות.

 

על המורה ללמד את השעות הדרושות לפי תכנית הלימודים מבוא לביולוגיה של האדם (בהדגשת ההומיאוסטזיס), כפי שמופיע במסמך ההלימה . מסמך זה מבטל את המיקוד שהתפרסם במועד סמוך לבחינה.

עליו להיות בקשר רציף  עם המנחה המחוזי לקבלת עדכונים וסיוע בדרכי הוראה/הערכה מתאימים.

 

הבחינה תחובר ע"י המפמ"ר ותיבדק על ידי מורה הכתה על פי מחוון.

טבלת המרה לחלק א' של הבחינה, לקויי למידה.

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  01/04/2015