education - חינוך

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
הנחיות לבחינות בגרות בביולוגיה לתלמידים בעלי לקויות למידה ו/או לקויות חושים
 

א. לתלמידים שקיבלו אישור למבחן מותאם (לשעבר מבחן בית ספרי)

ב. לתלמידים שקבלו אישור להיבחן בע"פ

ג. לתלמידים בעלי לקויות חושים

 

 • הסבר על מערכת חדשה המאפשרת לתלמיד להתבונן בהתאמות שאושרו/לא אושרו לו בעזרת סיסמתו האישית


 • הנחיות לתלמידים בעלי לקויות למידה בביולוגיה תשע"ט
  בהתאם לשינויים שנעשו לקראת שנת הלימודים תשע"ט.

 • בחינות לבעלי לקויות חושים   
      בית ספר שיש לו תלמיד/ים שלהם לקות ראייה או לקות שמיעה, יפנה לקביעת דרכי ההיבחנות המתאימות להם למפקחת הארצית על 
  חינוך תלמידים עם לקויות חושים, הגב' שולמית כהן.  shulaco@education.gov.il  טל': 03-6896107,  6896109 – 03 .


 • פרטים ומידע נוסף לגבי תלמידים עם לקויות שמיעה באתר הפיקוח על חינוך תלמידים לקויי שמיעה


 •  במקרה של עיוורון צבעים - על בית הספר לדאוג לכך שלתלמיד יש אישור רשמי על הלקות.
  נבחן בעל אישור זכאי לבקש מבוחן ניטרלי שיזהה עבורו את הצבעים המופיעים באיורים השונים/מבחנות שונות/סרגל צבעים.
  האישור והצמדת בוחן נטרלי – באחריות בית הספר.
  רלוונטי גם לבחינה המתוקשבת וגם לבחינת המעבדה

 •  
   

 • לקויי למידה 

 

 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  17/08/2018