education - חינוך

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
הנחיות לבחינות בגרות בביולוגיה לתלמידי בעלי לקויות למידה
 

א. לתלמידים שקיבלו אישור למבחן מותאם (לשעבר מבחן בית ספרי)

ב. לתלמידים שקבלו אישור להיבחן בע"פ

בחוזר זה רוכזו הנהלים החדשים הנוגעים לקיום בחינות בגרות בביולוגיה לתלמידים בעלי לקויות אשר זכאותם למבחן מותאם או בע"פ, אושרה על ידי משרד החינוך.

 

ככלל: תלמידים בעלי לקויות למידה שאושרה להם בחינה בע"פ יבחנו בהתחשב בסוג הליקוי שבגללו קיבלו אישור.

 

להלן הנחיות המתארות דרך היבחנות של תלמידים לקויי למידה.

א. תלמידים שזכאים למבחן מותאם. תלמידים אלה ייבחנו בכתב.

ב. תלמידים שזכאים למבחן בעל פה.

 

בקבוצת התלמידים שייבחנו בכתב נכללים תלמידים בעלי אחת הלקויות האלה:

  1. תלמידים בעלי לקויות שונות שאושר להם מבחן מותאם.
  2. תלמידים דיסקלקוליים הנבחנים בביולוגיה במקום במתמטיקה שאינם זכאים מבחן בע"פ.

תלמידים דיסקלקולים שיש להם אישור לבחינה בע"פ ייבחנו בבחינה 920231.  שימו לב: נכתבו הקלות נוספות בהנחיות ההיבחנות תלמידים דיקלקולים. אותם ההנחיות תקפות לבחינה בכתב ולבחינה בע"פ.

 

להזכירכם, ההנחיות לבחינות בע"פ בביולוגיה וכן לשאלונים מותאמים, מתייחסות אך ורק לשאלונים העיוניים.

לשאלון הבחינה במעבדה אין בחינה בע"פ או בחינה מותאמת.

 

 

חשוב-תיקון הנחיות בסעיף של בחינות בע"פ הנחיות להיבחנות של תלמידים לקויי למידה בביולוגיה.

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  30/08/2015