education - חינוך

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
ביוחקר- הערכה בית ספרית 30%
 

ביוחקר: סמל שאלון  043283

 

 עבודת חקר + סיור אקולוגי בהערכה בית ספרית (משקלה 30%)


 הנחיות ביוחקר תשע"ז בהערכה פנימית ; הנחיות בערבית

 קובץ אקסל מתאים (היקף היחידה 30%); קובץ אקסל בערבית


 טופס דיווח נושאים בביוחקר תשע"ט
 טופס רעיונות לנושאים ושאלות מחקר

שימו לב! השנה, תשע"ח, המורה יכול לבחור באילו הנחיות ביוחקר להשתמש – הנחיות תשע"ז, שם טבלת ההערכה "סגורה" או הנחיות תשע"ח, שם יש למורה מרחב תמרון בהערכה בין החלקים השונים, בהתאם למפורט בטבלה, ובתנאי שהחליט על החלוקה מראש ומסר מידע זה לתלמידים ולמנחה לביולוגיה של ביה"ס.

 הנחיות ביוחקר תשע"ח - מעודכן 21.1.2018

 קובץ אקסל מתאים תשע"ח - מעודכן 6.1.2018

 הנחיות ביוחקר תשע"ח - ערבית - מעודכן 21.1.2018

שימו לב: 

מעריכי ביוחקר צריכים להירשם כבוחנים במאגר המומחים אשר במרב"ד. עליהם להכניס את המסמכים הנדרשים (אישור תואר, תעודת הוראה רישיון הוראה וכדומה).


אהצעות ביוחקר - יש לשלוח את נושאי העבודה לאישור המנחה המחוזי.
ע"ג טופס דיוון נושאים בביוחקר תשע"ז.
שימו לב! עבודות הביוחקר יוערכו על ידי המורה , אולם נדרש אישור המנחה המחוזי לנושאי העבודה לפני ביצוע הניסויים.עפי"י הנחיות ביוחקר תשע"ז בהערכה פנימית.

 

ב. הערכת הביוחקר - הנחיות לביצוע עבודת החקר ימשיכו במתכונתן הקודמת, אך ההערכה תהיה בית ספרית, בדגש על התהליכים שעוברים התלמידים בביצוע העבודה עפי"י קובץ אקסל מתאים לתשע"ז (היקף היחידה 30%)

 

ג. דיווח על ציוני הביוחקר בשנת תשע"ז
שימו לב!  טופס 9588 – יהיה ללא קריטריונים . יוגש ציון אחד סופי (ציון בחינה). יש לשמור את העבודות וקבצי האקסל במשך 3 שנים.

 

דבקרה - תהיה בקרה חיצונית על ביצוע עבודות הביוחקר מטעם הפיקוח - הנחיות יפורסמו בהמשך.

 

ה.  גמול בגרות - למידע על גמול בגרות לביולוגיה למגישים תלמידים לבחינת בגרות בביולוגיה בהיקף של 5 יחידות לימוד- מכתב מהממונה על תנאי שירות עובדי הוראה  
מידע מעודכן ניתן למצוא באתר ארגון המורים - זכויות המורים - טבלת גמולי בגרות

 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  30/08/2018