education - חינוך

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
חלופה לציון בית ספרי (ביוחקר)
 

סמל שאלון 043-282


הבחינה מוערכת בהערכה חיצונית (משקלה 30%).


משך הבחינה שעתיים


מבנה הבחינה:


בשאלון זה שני פרקים. בכל פרק ארבע שאלות. יש לענות על שלוש שאלות, על פי ההנחיות המפורטות בכל פרק: שאלה אחת חובה ועוד שתי שאלות לבחירה.


פרק א' -  התנהגות בעלי חיים
: שאלת חובה + שתי שאלות משלוש. 50 נקודות
פרק ב' -  מזרע לזרע: שאלת חובה + שתי שאלות משלוש. 50 נקודות


  מידע כללי על התכנית חלופה לביוחקר מעודכן 17.6.2017
  סילבוס  מזרע לזרע והתנהגות בעלי חיים - 30% - מעודכן 17.6.17

  בסיס לחקר לשאלון 043282   התכנית מבוססת על ידע בסיסי בביולוגיה של תלמיד 5 יח"ל ביולוגיה ולכן יש ללמוד גם את תכנית הלימודים המיועדת למבחן המעבדה
  מבחן לדוגמה

חלופה לציון בית ספרי - מבוא לביולוגיה גוף האדם

תכנית לימודים זו מיועדת לתלמידים מבתי ספר מוכרים שאינם רשמיים, שאין להם ציון שנתי, שקבלו אישור להיבחן בשאלון 043-182, ולתלמידי משנה שעליהם להשלים יחידת מבוא למדעים.

  סילבוס מבוא לביולוגיה של גוף האדם 

   מבחן לדוגמה  מחוון

 מבחן לדוגמה בערבית

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  29/12/2019