education - חינוך

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
ביולוגיה לנבחני משנה
 

שימו לב!
הנחיות אלו מיועדות אך ורק לנבחני משנה ב 5 , 3 יחידות לימוד ובמבוא למדעים.

יש להזמין את השאלון המבוקש באגף הבחינות במועד המיועד לכך
  שאלונים לנבחני משנה בביולוגיה תש"ף 08.2019 ואילך
הקובץ מתייחס לכל נבחני המשנה טרום הרפורמה

5 יחידות לימוד

החל משנת הלימודים תש"ף נבחני משנה בביולוגיה, שסיימו לימודיהם בביולוגיה,  ברמה של 5 יח"ל, לפני תשע"ז וירצו להשלים/לתקן ציון בשאלונים בביולוגיה,  יזמינו את השאלון 043381 כמפורט במסמך לעיל..

לתוכנית הלימודים לשאלון 043381 יש לעיין בתוכנית הלימודים המותאמת - 2015

מפרט הרעיונות והתכנים המתפרסם במהדורה הנוכחית של תכנית הלימודים הוא המפרט המעודכן שפורסם לאחר ביטול המיקוד לנושאי הליבה בבחינות הבגרות.
 

 

חלופה לציון בית ספרי (ביוחקר) לנבחני משנה

 

סמל שאלון 043-282


הבחינה מוערכת בהערכה חיצונית (משקלה 30%).


משך הבחינה שעתיים

פירוט ניתן למצוא בדף חלופה לציון בית ספרי

3 יחידות לימוד

 

מבחן אקסטרני (שאלון 028) בהיקף 3 יחידות לימוד:
החל משנת תשע"ט, תכנית הלימודים ומבנה הבחינה זהים למבחן העיוני במסגרת 5 יחידות לימוד ביולוגיה (שאלון 043381)
ראו פירוט בקובץ המצורף.

 

מבוא למדעים (ביולוגיה) לתלמידי משנה

סמל שאלון 43182


החל מתשע"ח, תלמידי משנה יוכלו להיבחן ב"מבוא לביולוגיה" - מבוא לביולוגיה של האדם, (בדגש ההומיאוסטזיס

כמפורט בתכנית הלימודים

פירוט ניתן למצוא בדף חלופה לציון בית ספרי .

 מבחן לדוגמה  תשובון

תכנית ישנה 3,5 יחידות לימוד

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  17/08/2019