education - חינוך

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
ביוחקר ברשת
 

פרויקט ניסיוני חדש - ביוחקר ברשת יוזמה משותפת של World ORT קדימה מדע והפיקוח על הוראת הביולוגיה.

 

*ביוחקר ברשת מהווה 45% מתוכנית הלימודים של 5 יח"ל בביולוגיה. הערכה מתבצעת באמצעות שני שאלונים-

 שאלון הערכה ע"י המורה (30%) 043288 .
שאלון (חדש) הערכה ע"י הבוחן בע"פ (15%) 043286


הציונים בשני השאלונים מדווחים בטופס 9588 – לכל שאלון טופס 9588 משלו.

 

ביוחקר ברשת


'ביוחקר ברשת' – רשת של מורים ותלמידים


התוכנית 'ביוחקר ברשת' מיועדת לתלמידים מכל הארץ ומכל המגזרים הלומדים ביולוגיה בכיתות י"א- י"ב בהיקף של 5 יח"ל. התוכנית שמה דגש על פיתוח כישורי התלמיד ; עבודה שיתופית, למידה בסביבה דיגיטלית תוך תכנון, ביצוע וכתיבת עבודת חקר בין תלמידים של שני בתי ספר. ב'ביוחקר ברשת' ההערכה הינה תהליכית ומתייחסת לתוצרי ביניים, בנוסף לעבודה הסופית. בהערכה ניתן דגש גם על ,העבודה שיתופיות מתוקשבת בין קבוצות חקר שונות של תלמידים ומוריהן. בנוסף, הבחינה בעל פה, בסוף התהליך, נערכת ב- Video Conference  בדגש על הדיאלוג שנרקם בין התלמידים ומוערך ע"י בוחן חיצוני.


כל זוג מבצע את עבודת החקר מול זוג עמית מבית ספר אחר או מכיתה אחרת באותו בית ספר, בה מלמד מורה שונה. העבודה השיתופית של הצוות, ארבעת התלמידים, מתנהלת באמצעות כלים דיגיטליים ברשת ומתועדת בפורטל שנבנה במיוחד לצורך המיזם. התהליך מסייע בפיתוח כישורים של עבודה שיתופית תוך כדי הטמעת ערכים חברתיים ; הכרת האחר, תרבותו ודרך חשיבתו, לקיחת אחריות, יכולת לקדם מטרה משותפת למרות חילוקי דעות תוך כבוד הדדי לשותפים לתהליך.


תוכנית 'ביוחקר ברשת' מהווה 45% מהציון הסופי של 5 יח"ל בביולוגיה. תלמידי המיזם מחויבים בהגשת דו"חות מעבדה וסיור המוערכים ע"י מורה הכיתה. תוצרי החקר והבחינה בע"פ מוערכים ע"י בוחן חיצוני. התוכנית מתאימה למורים המחפשים פדגוגיה חדשה ופתוחים לעבודה שיתופית וחדשנית בין עמיתים, ללמידה של מיומנויות דיגיטליות ולעבודה בשקיפות – בפורטל ייעודי.


מורי התוכנית חייבים להשתתף בהשתלמות ייחודית שתתקיים במכון ויצמן.
בתחילת התהליך המורים העמיתים נפגשים לקביעת לוח זמנים ונושאי חקר משותפים ולתכנון מפגש היכרות בין התלמידים. מפגש זה, מזמן בפעם הראשונה היכרות, פנים אל פנים, בין צוותי העבודה השונים לצורך פעילות בה התלמידים יבססו את הקשר, החברתי והלימודי, החיוני לתקשורת ולשיתופיות ביניהם בהמשך הדרך. מפגש נוסף חיוני לקראת עיבוד התוצאות הסופיות וכתיבת מסקנות ודיון שיתופיים.


ב'ביוחקר ברשת' הינו צעד קטן בדרך להכשיר את אזרחי המחר להתמודדות עם הגלובליזציה, שוק העבודה העכשווי הדורש עבודה צוותית והתמודדות עם ידע ההמונים המכפיל את עצמו משנה לשנה. חברי קהילת מורי 'ביוחקר ברשת' מסייעים האחד לשני, הן בהיבטים הדיגיטליים והן בנושאי החקר ולוקחים חלק בעיצוב הערכת התהליך והצעותיהם נידונות בשיח פתוח ופורה עם הפיקוח על הביולוגיה.

אם גם את/ה רוצה להיות חלק משינוי זה פני/ה במייל לגלית כראדי galitkaradi@gmail.com


תנאי סף להצטרפות : בתי ספר בהם קיימת תשתית של תקשורת (כולל אינטרנט של חיבור קווי ברוחב פס של MB50  )  ואנשי תמיכה בתחום המחשבים המאפשרים ביצוע בחינה בע"פ באמצעות video conference .

מצגת לסיכום כנס תלמידים שמשתתפים ביוזמה "ביוחקר ברשת" שהתקיים ב- 13/10/13 במכון וולקני

* מותנה באישור הפיקוח

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  27/02/2017