education - חינוך הפיקוח על הבריאות
 
   
 
 
 
 
 
 
חוזר מנכ"ל משרד הבריאות
מלווה אישי לתלמיד עם צרכים רפואיים ייחודיים בחינוך הרגיל (סייעת רפואית)
 

1. רקע

במערכת החינוך לומדים תלמידים בעלי צרכים רפואיים ייחודיים הנדרשים לביצוע טיפולים סיעודיים ופעולות מנע לצורך שמירה על מצב בריאות תקין, ומניעת מצבים מסכני חיים מיידיים.
כדי לאפשר לתלמידים אלו את מימוש זכותם וחובתם ללמוד, ולעשות כן באופן בטיחותי ומבלי לסכן את בריאותם וחייהם, מקצה המדינה תקציב למימון מלווה אישית ("סייעת רפואית"), לצורך ביצוע הפעולות הייחודיות הנחוצות בעת שהותם במוסד החינוכי.

 

המלווה משמש זרועם הארוכה של ההורים בביצוע אותן הפעולות, שההורים עצמם מבצעים
בשגרה בעת שהות התלמיד בביתו.

 

על מנת לתת מענה לצורכי אוכלוסיות אלו ניתן להכשיר במוסדות רפואיים אנשים שאינם בעלי מקצוע בריאות (כמוגדר בחוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, תשס"ח - 2008), כמלווים אישיים.

 

לצד צרכיהם הייחודים, חשוב להדגיש כי גם מתלמידים אילו ניתן לצפות שעם גדילתם והתפתחותם ילמדו לתפקד באופן עצמאי, ככל שניתן, בטיפול הנדרש בהתאם לאבחנה הרפואית, ולהתנהל באופן אחראי במניעת מצבי סיכון ובטיפול, כך שתלותם במלווה האישי תצטמצם.

 

בקשות לסיוע יש להגיש באמצעות האגף לחינוך ברשות המקומית לפי מקום מגורי התלמיד. ריכוז הפניות והדיון בבקשות מנוהל על ידי משרד החינוך במסגרת ועדה בין משרדית (של משרדי החינוך והבריאות). המלצות הועדה מיושמות מתקציב משותף של משרד החינוך, משרד הבריאות, משרד האוצר והמרכז לשלטון מקומי.

 

חוזר זה מתייחס באופן ייעודי למלווה אישי לתלמידים עם צרכים רפואיים ייחודיים בחינוך הרגיל, ומחליף, את חוזר השירות הארצי לעבודה סוציאלית 2541 מדצמבר 2008 "מלווה אישי לביצוע פעולות טיפוליות לילד בחינוך הרגיל קריטריונים לזכאות".

 

חוזר זה מוסיף ומשלים על חוזרים מחייבים שפרסם משרד החינוך בנושא התמודדות בית הספר עם תלמידים הסובלים מסוכרת נעורים (תשסח/8(א), אלרגיות למזון (תשסה/1(א'), אפילפסיה (תשסב/2(א)), מתן טיפול תרופתי (תשעב/1(ב)) וכן כל נוהל שיפורסם או יעודכן בעתיד.

 

לחוזר מנכ"ל משרד הבריאות המלא

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  18/08/2013    

עדכוני rss