education - חינוך הפיקוח על הבריאות
 
   
 
 
 
 
 
 
תכנית להשכלה כללית: "הכל בריאות לכתות י"
 

תכנית הלימודים "הכול בריאות" היא תכנית להשכלה כללית בתחום הבריאות לכיתות י' בהיקף של 30 שעות שנתיות, מטרתה להרחיב את אופקיו של
התלמיד, לעורר את סקרנותו ורצונו להרחיב את ידיעותיו בתחום הבריאות ולפעול להיטיב אותה.


התכנית פותחה על פי התפיסה הרואה חשיבות רבה בקידום אורח חיים בריא במערכת החינוכית. גישה זו גורסת, כי יש לראות את האדם כחלק בלתי
נפרד מסביבתו, עמה הוא מקיים יחסי גומלין, ממנה הוא מושפע ועליה הוא משפיע. (אמנת אוטווה , 1986).


מטרת על של התכנית הינה חשיפת התלמידים והעלאת מודעותם לקידום נושאים אקטואליים ורלוונטיים לבריאות ברמת הפרט, ברמת הכלל וברמת החברה,

בדרך של למידת חקר באופן המעודד אקטיביזם חברתי.

התכנית כוללת שלושה נושאים מרכזיים ומאפשרת בחירה והרחבה בנושאים נוספים:

 

  • קרינה על היבטיה השונים
  • תזונה במבט אחר
  • תרומת דם ותרומת איברים

 

 

מצורף מסמך המפרט את רציונל התכנית,מטרות, דרכי הוראה ,חומרי למידה וקישורים לאתרים וקבצים .

 

 למסמך התכנית


 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  21/02/2018    

עדכוני rss