education - חינוך הפיקוח על הבריאות
 
   
 
 
 
 
 
 
בית ספר מקדם בריאות
קול קורא להכרה וקבלת דרוג כבית ספר מקדם בריאות לשנת הלימודים תשע"ו
 

משרד החינוך בשיתוף משרד הבריאות מבקשים לעודד בתי ספר לפעול כמסגרות מקדמות  בריאות, ולקבל מעמד רשמי והכרה המעידים על כך.  תהליך זה החל בשנת הלימודים תשע"א .מבתי הספר נדרשת מחויבות מוצהרת להביא את קהילת בית הספר ליוזמה משותפת  ליישום התכנית, שמטרתה עיצוב התנהגות בריאה וקידום הבריאות. על בית הספר לפתח תכנית רצף רב שנתית המשולבת בתכנית הבית ספרית.  תכנית זו תתבסס על מסמך הסטנדרטים לקידום בריאות של משרד החינוך ותכלול: יעדים, מטרות, תכנים, פעילויות, מעקב והערכה.

 

בית ספר  אשר יפעל על פי מדדי ההערכה המפורטים להלן יזכה להכרה כבית ספר מקדם בריאות  במדרג כוכבי הבריאות בהתאם ליישום המדדים המחייבים  ועל פי היקף ההטמעה ואיכותה

מסמך הנחיות:

 

קול קורא לבקשת הכרה ודרוג בתי ספר מקדמי בריאות לשנה"ל תשע"ו

 

טבלת שלד לכתיבת תכנית עבודה

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  28/11/2015    

עדכוני rss