education - חינוך הפיקוח על הבריאות
 
   
 
 
 
 
 
 
חזון ייעוד ומטרות
 

 רציונאל החינוך לבריאות

 

בריאות היא מושג רב ערכי, כוללני ומקיף המאגד בריאות גופנית, נפשית וחברתית.

 

בריאות היא משאב השזור במערכת החינוך כתחום עיסוק רוחב מחלחל וכציר אורך קבוע בכל שנות הלימודים.

 

בריאות במערכת החינוך היא תחום המשתף את ההורים בתהליך החינוכי תוך העצמתם בלקיחת אחריות על בריאותם ובריאות ילדיהם.

 

תהליך המשלב התנהגות בריאותית ,מקצועות ותחומי דעת ומאפשר לעצב את סביבת בית הספר והגן כסביבה מקדמת בריאות.

 

תהליך להטמעת המודעות לבריאות כערך וכזכות בסיסית של האדם למען צדק חברתי , בקרב תלמידים הורים וצוות בית-הספר וכחלק בלתי נפרד מן הקהילה על מאפיינה היחודיים.

 

תהליך המטפח תלמיד בעל יכולת לקדם את בריאותו ולשפרה תוך תפיסת אחריות על עצמו ועל סביבתו הפיסית והחברתית, המנהל אורח חיים בריא למען איכות חיים טובה.

 

 

מטרות על:

להקנות ידע ולפתח הבנה בנושא אורח חיים בריא. 

 •  לטפח אחריות לבריאות אישית, חברתית וסביבתית, ברמת המשפחה והקהילה.

 •  להטמיע את נושא הבריאות כחלק מתרבות החיים בבית-הספר.
 •  לאפשר לתלמיד לאמץ התנהגויות מקדמות בריאות.
 •  לטפח התנהגות מקדמת בריאות בכל שלבי רצף החיים.

 

מטרות אופרטיביות:

 •  לפתח מדיניות מוסדית המאפשרת צמיחה של תרבות מקדמת בריאות , ברמות של:מערך לימודי, מודעות, מתן כלים, הקניית מיומנויות והתנהגויות.
 •  להגדיר מטרות בתחום קידום הבריאות המתאימות לבית-הספר /לגן ולקהילתו עפ"י הצרכים, האני מאמין החינוכי ודרכי העבודה הנהוגות בו.
 •  לבנות תכנית בחינוך לבריאות בגישה מערכתית המדגישה את תחומי הדעת השונים, דינמית, משתנה ומותאמת לצורכי הזמן והקהילה.
 •  לשלב בפעילות גורמים בעלי עניין - הורים, אנשי מקצוע, אגודות וגופים בקהילה.
 •  לספק סביבה פיסית בריאה ובטוחה.
 •  להפוך את הסביבה לסביבה מגינה על בריאותו הרגשית והנפשית של התלמיד.
 •  להעניק יחס אישי לתלמיד בהתאם למצבו הבריאותי ולצרכיו המיוחדים
   בתחום הבריאות.
 •  לקיים השתלמויות והעשרה להורים ולצוות בית-הספר בנושאי בריאות
   במטרה להופכם לסוכני שינוי בעלי השפעה.

 

מוסד חינוכי הוא מקום התהוות הבריאות לפיכך הוא המסגרת המתאימה לעיצוב ותמיכה ברווחתו הגופנית והנפשית של הילד בהקניית ידע, כלים ואפשרות בחירה תוך לקיחת אחריות על בריאותו.

 

השיתוף בין מערכת החינוך ,מסגרת המשפחה והקהילה תוך הסכמה על המדיניות, אחידות במסרים וקיום קשר שוטף ישפיעו על אורח החיים וישפרו את איכות החיים של התלמידים, צוות ביה"ס וההורים.

 

 • אופי הפעילות היא מנעתי.
 •  הבוגר משמש כגורם לחיקוי בתחום ההתנהגות הבריאותית.
 •  אנשי מקצוע מתחום הבריאות משולבים בתבונה בעשייה החינוכית.

 

התנהגות בריאותית מעוצבת כמכלול שלם ולא כדפוס בודד לפיכך הופך תחום הבריאות לגורם מאחד, ובכך יוצר מארג חינוכי שיוביל לשינוי תהליכי בתרבות ההתנהגות הבריאותית.


 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  06/09/2017    

עדכוני rss