education - חינוך הפיקוח על הבריאות
 
   
 
 
 
 
 
 
יעד בין משרדי לשנת 2020
אפשרי בריא - יעד משרדי
 

מוסדות החינוך כמקדמי בריאות יעד לשנת 2020 במסגרת התכנית הלאומית לחיים פעילים ובריאים –"אֶפְשָׁרִיבָּרִיא"

בתכנית הלאומית - אֶפְשָׁרִיבָּרִיא, משרדי החינוך, הבריאות והספורט מובילים במשותף מאמץ לאומי לשיפור הבריאות ואיכות החיים של כלל האוכלוסייה בישראל.
אפְשָׁרִיבָּרִיא הוא מהלך כחלק ממגמה עולמית, שנועד להביא לשינוי בריאותי וחברתי, לקדם סביבה חברתית, פיזית וכלכלית המאפשרת חיים פעילים ובריאים, הכוללים תזונה בריאה ופעילות גופנית לכל אדם בכל מקום.

 

יעד לשנת 2020

מערכת החינוך נרתמת לעשיה חינוכית מעמיקה ומשמעותית, שמטרתה עיצוב התנהגות בריאה בקרב תלמידים, מנהלים, מורים, גננות והורים, ובמסגרת התכנית "אפשריבריא" הגדרת יעד רב שנתי משותף עם משרד הבריאות בו עד שנת 2020 יפעלו כל מוסדות החינוך כמקדמי בריאות.


מוסד חינוכי  מקדם בריאות הוא מהות חינוכית הבנויה  על מודל חברתי ערכי הפועל להקניית הרגלי בריאות תוך מיצוי פיתוח הפרט, איכות חייו ובריאותו, ולתרומה לאורח החיים ואיכותם של כלל השייכים לקהילתו.


 עקרונות הפעולה

 1. כל בית ספר וכל גן ילדים פועל בהתאם לצרכיו, לאוכלוסיית התלמידים, לדרכו החינוכית ובהתאם למדיניות המשרד.
 2. האחריות היא על מנהל/ת בית הספר או מנהל/ת הגן, תוך עבודה משתפת תלמידים, עובדי הוראה והורים. מינוי מוביל בריאות בית ספרי וצוות היגוי הכולל עובדי הוראה, תלמידים והורים. העמקת ההעשרה בתחום הבריאות באמצעות הפיתוח המקצועי.
 3. שילוב התכנית בקידום בריאות והפעילויות במסגרת התכנית המוסדית. על בתי הספר וגני הילדים להציב את תחום הבריאות כיעד ארוך טווח ולפעול על פי הקווים המנחים שבמסמכי המדיניות ובהתאמה לסטנדרטים בתחום הבריאות.
 4. התהליך החינוכי המתקיים יוצר שילוב של תחום הבריאות כיסוד מארגן וכחלק מהותי ומסגרת תומכת המשפיעה על ההשקפה, התפיסה.
 5. ההתנהגות הבריאה של הלומדים, העובדים ובעלי התפקידים.  המטרה היא ליצור קשר רב כיווני בין בתי הספר וגני הילדים למשפחה ולקהילה, תוך גיוס כל השייכים והשותפים לפיתוח ולטיפוח בית-הספר וגן הילדים כמוסד חינוכי מקדם בריאות.

נושאים למיקוד לצורך קידום הרגלי בריאות:

שיפור התנהגות תזונתית מאוזנת:
העדפת שתיית מים , צריכת ירקות ופירות , צריכת דגנים מלאים וקינטיות ,הפחתת צריכת  חטיפים וממתקים, אכילת ארוחת בוקר מדי יום, אכילת ארוחה משפחתית ביום. כל זה בהתאם לחוק, לתקנות ולהמלצות בחוזר המנכ"ל.

 

העלאת היקף  ביצוע הפעילות הגופנית
הרחבת  ביצוע הפעילות הגופנית החופשית במסגרת יום הלימודים להיקף של 90 דקות בשבוע בנוסף לשיעורי החינוך הגופני וזאת ב: משחקי כדור, ריקודי עם וריקודי שורות, זומבה, תחרויות, הפסקות פעילות וכד'.

 

שיפור אופי פעילות פנאי
צמצום משך זמן מסך (טלפון נייד, טלוויזיה ומחשב) עד שעתיים ביום.
הגברת הפעילות הגופנית בפנאי :הליכה ברגל, רכיבה על אופניים, שחייה ומשחקי כדור

 

יישום ההחלטה:
לצורך כך עלינו להתגייס למשימה חשובה זו בצעדים משמעותיים לקידום התהליך החינוכי בשיתוף  הפיקוח הכולל הפיקוח המקצועי ואנשי המקצוע בתחום, ולהגביר את מעורבותם והשתתפותם הפעילה של ההורים בתהליך לחיזוק אחריותם ואחריות הילדים לבריאות, כל אלה בשיתוף עם הרשויות המקומיות וגורמי קהילה.

 1. על מנהלי המחוזות להנחות את הפיקוח ואת מנהלי מוסדות החינוך כיצד לשלב נושא זה במסגרת מטרות התכנית האסטרטגית והיעדים של משרד החינוך ובהלימה לתוצאות הרצויות. 
 2. על מוסדות החינוך לבנות תכנית בקידום בריאות על פי ההנחיות, המידע והדוגמאות המפורסמות באתר האינטרנט של הפיקוח על הבריאות.


משרד החינוך במטה וצוותי קידום הבריאות במחוזות ילוו ויסייעו בתהליך ההטמעה וזאת באמצעות:

 1. הכשרה והעשרה במסגרת הפיתוח המקצועי.
 2. הרחבת מעגל השותפים והעשרת מגוון  התכניות במאגר התכניות.
 3. פיתוח חומרים, עזרי לימוד  ותכניות ייחודיות.
 4. הקצאת תמריצים כספיים להשגת היעד ולשיפור במדרג הכוכבים של פי הקריטריונים שנקבעו.

 

מכתב למנהלי מחוזות

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  08/12/2017    

עדכוני rss