education - חינוך מדעי חקלאות

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
מבנה בחינת הבגרות
תלמידי התיכון יכולים להיבחן בשנת הלימודים תש"פ על פי  מתכונת ההיבחנות החדשה בלבד
 

ציון הבגרות של תלמיד החקלאות יורכב מ:


בחינה חיצונית- בחינה אחת שתקיף את התחום והענף, תוערך על ידי מרכז הבדיקה  הארצי-מרבד.(משקלה בציון  הסופי 60%)
הערכה חלופית- תבוצע על ידי בית הספר (משקלה בציון הסופי 40%)

 

מבנה הבחינה החיצונית

 

 השנה יתקיימו במועד קיץ תש"פ, שתי בחינות בחקלאות.  נושאי המבחן יהיו בהתאם לתכנית ההלימה לשנת תש"פ .

שאלון 46371 – בחינה בחקלאות בתחום צומח.

שאלון 46381 – בחינה בחקלאות בתחום בעלי חיים.

לרשותכם מבנה השאלונים וניקודם.

46283  -מרכיבי הערכה חלופית

1. אגרוטופ - תרגיל מחקרי, הכולל הקניית יכולת תכנון וביצוע מחקר על ידי התלמיד, בהנחיית המורה. רצוי בשיתוף פעולה עם חוקרים.

2. בחינת מעקב - בחינה על המיומנויות המעשיות, תבוצע ע"י המורה בהתאם להנחיות הפיקוח .

 

הבהרות בנושא ביצוע הערכה חלופית

חוברת המיומנויות - תחום צומח

חוברת המיומנויות - תחום בע"ח

תוכלו להיעזר במחוונים המצורפים לצורך בצוע הערכה חלופית:

מחוונים לבצוע הערכה חלופית.

יש לדווח על שני מרכיבי ההערכה החלופית  (מעקב ועבודת חקר) על גבי טופס אחד- 9588. בטופס זה ימלא בית הספר עבור כל אחד מהתלמידים, ציון אחד בלבד שהוא ממוצע ציוני שני מרכיבי ההערכה החלופית: האגרוטופ ובחינת המעקב. מצורפות ההנחיות למילוי הטופס

 

הצעות לאגרוטופ

מורים המלמדים בבתי הספר התיכוניים, אנא שלחו הצעות מרוכזות לאגרוטופ  בטופס - בקשה לאישור האגרוטופ, לכתובות המייל הבאות:

בעלי חיים ל:   מדריכה  ד"ר נעמי איש שלום

צומח ל:        מדריכה חגית יקונט

תזונה ל:        מדריכה רונית נאמן

ניסוח ההצעות יוגש על פי המפרט המצויין בטופס הבקשה לאישור אגרוטופ:

שם המוסד, שמות המורים המגישים, הנושאים, שאלות המחקר, שמות התלמידים המגישים כל אחת מהעבודות.

לרשותכם :הנחיות, מחוון והסברים לבצוע עבודת חקר.

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/09/2019