education - חינוך מדעי חקלאות

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
מבנה בחינת הבגרות
תלמידי התיכון יכולים להיבחן בשנת הלימודים תשע"ט על פי  מתכונת ההיבחנות החדשה בלבד
 

בהתאם לרפורמה במבנה בחינות הבגרות יינתן דגש על ביצוע הערכה חלופית והבחינות יהיו כדלהלן:
בחינה חיצונית- בחינה אחת שתקיף את התחום והענף, תוערך על ידי מרכז בדיקה ארצי, מרבד.
הערכה חלופית- תבוצע על ידי בית הספר

 

מבנה הבחינה החיצונית

 השנה יתקיימו במועד קיץ תשע"ט שתי בחינות במדעי החקלאות על פי תכנית הרפורמה ללמידה משמעותית - תכנית ההלימה.

שאלון 46371 – בחינה בחקלאות בתחום צומח.

שאלון 46381 – בחינה בחקלאות בתחום בעלי חיים.

לרשותכם מבנה השאלונים וניקודם.

מרכיבי הערכה חלופית

אגרוטופ - תרגיל מחקרי, הכולל הקניית יכולת תכנון וביצוע מחקר על ידי התלמיד, בהנחיית המורה. רצוי בשיתוף פעולה עם חוקרים. מצורפות הנחיות חשובות בנושא האגרוטופ.

הבהרות בנושא ביצוע הערכה חלופית

בחינת מעקב - בחינה על המיומנויות המעשיות, תבוצע ע"י המורה בהתאם להנחיות הפיקוח.

חוברת המיומנויות - תחום צומח

חוברת המיומנויות - תחום בע"ח


הבחינה על 2 מרכיבי ההערכה החלופית תתבצע בפגישה אחת.

תוכלו להיעזר במחוונים המצורפים לצורך בצוע הערכה חלופית:

מחוונים לבצוע הערכה חלופית.

יש לדווח על שני מרכיבי ההערכה החלופית  (מעקב ועבודת חקר) על גבי טופס אחד- 9588. מצורפות ההנחיות למילוי הטופס

 

הצעות לאגרוטופ

מורים המלמדים בבתי הספר התיכוניים, אנא שלחו הצעות מרוכזות לאגרוטופ  בטופס - אישור האגרוטופ, לכתובות המייל הבאות:

בעלי חיים ל: מדריכה (אזור דרום, מרכז)  ד"ר ענת ליכטר- פלד 

                   מדריכה (אזור צפון) ד"ר נעמי איש שלום

צומח ל:        מדריך (אזור דרום, מרכז) אביחי בנימיני

                   מדריכה (אזור צפון) ד"ר נעמי איש שלום

תזונה ל:        מדריכה רונית נאמן

 

ניסוח ההצעות יוגש על פי המפרט הבא:

שם המוסד, שמות המורים המגישים, הנושאים, שאלות המחקר, שמות התלמידים המגישים כל אחת מהעבודות

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  10/03/2019