education - חינוך אגף מדעים - כימיה המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
הנחיות לכתיבת עבודה
 

עבודת גמר כמגדלור ללמידה משמעותית-הנחיות כלליות

קובץ ההנחיות המלא לעבודת גמר בכימיה

עבודת גמר בכימיה היא עבודה מחקרית בבחירה שאותה מכין תלמיד המבקש להרחיב ולהעמיק את ידיעותיו בתחום מדעי זה ולהתנסות בתהליכי המחקר האופיינייים לתחום. ככזו היא מתאימה לתלמידים בעלי יכולת למידה גבוהה שיכולים להתמודד בעצמם עם חומר חדש ולהבין את הבעיה במשמעות מקצועית רחבה. כעבודה מחקרית היא מסתמכת על רקע מדעי רלבנטי ופרסומים מדעיים בשפה זרה (אנגלית) כמו כן העבודה כוללת מרכיב ניסויי – מעבדתי אשר בא לבחון השערות.

נושא העבודה יכול להיבחר מכל תחומי הכימיה או תחומים משיקים ובתנאי שישען על הנלמד ברמה של 5 יחידות לימוד ואף ירחיב את היריעה. על התלמיד לגלות בקיאות בסילבוס הנלמד וכן עליו לנסח תהליכים רלבנטיים, ונוסחאות של חומרים שבהם עוסקת העבודה.

ביצוע העבודה מאפשר לתלמידים לבצע מחקר, תוך קיום קשר הדוק עם חוקר או עם צוות חוקרים, להכיר את דרכי עבודתם, לרכוש מיומנויות חשיבה ומיומנויות חקר כגון: שאלת שאלות, העלאת השערות, תכנון וביצוע ניסויים. עבודה מסוג זה דורשת היכרות, ידע והבנה של מושגי היסוד בתחום דעת כימיה ושימוש מושכל ומעמיק בהם.

תלמיד המכין עבודת גמר חייב להתמודד עם קריאת ספרות מקצועית עדכנית בנושא (שחלקה כתוב בשפה זרה) – הכוללת חומר מחקרי מורכב.

 

להלן העקרונות המנחים בכתיבת העבודה

 

בכל עבודה צריך להיות דגש על הנושאים הבאים:

עבודת גמר בכימיה חייבת להתבסס על תחום הדעת. כלומר, גם בנושאים בין תחומיים כדי שהעבודה תיחשב עבודה בכימיה יש להדגיש את ההיבט הכימי כולל חומרים ותהליכים. קיימת אפשרות להגשת עבודת גמר בינתחומית. הנחיות מיוחדות בנושא מופיעות באתר עבודות הגמר.

  • ביצוע העבודה דורש מהתלמידים לבצע מחקר
  • ביצוע העבודה דורש מהתלמידים ליישם מיומנויות חשיבה ומיומנויות חקר
  • העלאת השערות מבוססות על רקע מדעי רלוונטי הכולל פרסומים עדכניים לפחות אחד בשפה זרה
    תכנון וביצוע ניסויים מתקדמים .בדיקת חומרים במעבדה, אף שהינה מעבדה מתקדמת אינה יכולה להיחשב כעבודת גמר

בהגשת ההצעה לעבודה יש להתייחס למאמרים עדכניים ורלוונטים בכתיבת הרקע ורשימת המקורות.

הנחיות מפורטות לכתיבת עבודות מופיעות  באתר עבודות גמר , ובחוברת החדשה שיצאה לאור בימים אלה. 

הגשת תקציר

 

עם סיום העבודה, בזמן הגשתה יכין התלמיד תקציר בהיקף של עמוד אחד (בגודל A4   גופן 12 )  וישלח אותו בצרוף הקובץ על גבי דיסקט, לפיקוח על הוראת הכימיה. התקציר של העבודה יפורסם באתר של עבודות גמר במקצוע הכימיה.

התקציר יכלול:

 נושא העבודה, שם מגיש העבודה/ בית הספר ושמות המנחים.

 שאלת המחקר, דרך ביצוע המחקר, וממצאים ומסקנות.

ההנחיות המלאות מופיעות באתר עבודות הגמר 

חובת המנחה והכותב להתעדכן בכל המופיע בהנחיות המלאות.

***יש לשים לב להנחיות הבטיחות בפעילויות המעבדה באוניברסיטאות***

הנחיות משרד החינוך לפעילויות תלמידים במעבדות באוניברסיטאות

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  10/07/2018