education - חינוך אגף מדעים - כימיה המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
תוצאות בחינות הבגרות
 
  • תוצאות ראשוניות של בחינות הבגרות תש"ע 

הציונים עבור שאלונים 37202 ו-37203 מתייחסים רק לציונים של הבחינה בכתב עדין ללא השקלול של ציוני המעבדה.

 

מגזר

יהודי

ערבי

דרוזי

סמל שאלון

מספר נבחנים

ממוצע בחינה

ממוצע ציון שנתי

מספר נבחנים

ממוצע בחינה

ממוצע ציון שנתי

מספר נבחנים

ממוצע בחינה

ממוצע ציון שנתי

918651

1368

78

85

3110

67

82

339

64

78

37303

3205

81

85

727

74

85

99

75

83

37201

588

74

85

65

66

86

0

 

 

37202

852

74

86

791

62

83

76

58

80

37203

2214

76

90

1848

64

86

236

67

87

 

  • תוצאות הבחינה בתשס"ט

השנה נבחנו  9399 תלמידים ברמה של 3 יח"ל  ועוד 6750  השלימו ל 5 יח"ל, מתוכם נגשו ליחידות המעבדה 5941 תלמידים.

 

שאלון

 

סה"כ

יהודי

ערבי

37303

1376

1179

197

918651+27

7886

3469

4417

סה"כ 3 יחידות

9262

4648

4614

מיוחדים 9037030

1

1

 

9918651

136

130

6

סה"כ 3 יחידות

 

9399

4779

4620

 

השלמה ל-5

 

שאלון

 

סה"כ

יהודי

ערבי

337201+162+ מיוחד

809

789

20

37202

1580

671

915

37203

4351

2307

2048

סה"כ השלמה 5 יחידות

6750

3767

2983

 

יחידות לימוד

שאלון

מספר נבחנים

ממוצע ציון בחינה

ממוצע ציון שנתי

ממוצע בחינה רב שנתי

1 יח"ל

37101

 

 

 

 

3 יח"ל

918651

7886

75

85

77.6

"

037303

1376

75

85

78

2יח"ל השלמה ל- 5 יח"ל

037201

775

*  71

85

79

037202

1580

* 70

84

71

 

037203

4351

* 76

88

79

 

* הציונים הללו הם של הבחינה בכתב. ציון הבחינה המשוקלל עם מרכיב המעבדה הוא יותר גבוה

 

תוצאות הבחינה בתשס"ח

 

השנה נבחנו  9911 תלמידים ברמה של 3 יח"ל  ועוד 6767  השלימו ל 5 יח"ל, מתוכם נגשו ליחידות המעבדה 5814 תלמידים.

 

יחידות לימוד

שאלון

מספר נבחנים

ממוצע ציון בחינה

ממוצע ציון שנתי

ממוצע בחינה רב שנתי

1 יח"ל

037101

 

 

 

 

3 יח"ל

918651

8975

75.5

84.9

77.8

3 יח"ל

037303

936

78.7

84.9

-

2יח"ל

037201

953

71.9

85.9

79.2

 

037202

1800

66.4

84.3

71.5

 

037203

4014

76.5

88.8

80.2

 

תוצאות הבחינה בתשס"ז

 

יחידות לימוד

שאלון

מספר נבחנים

ממוצע ציון בחינה

ממוצע ציון שנתי

ממוצע בחינה רב שנתי

3 יח"ל

918651

8869

76.6

84.9

80.5

3 יח"ל

ת"ל חדשה

שאלון מפמ"ר

240

84.6

-

-

2יח"ל

037201

1752

81.6

85.5

83.1

 

037202

2467

70.5

84.1

77.1

 

037203

2757

81

88.6

84.8

 

תוצאות הבחינה בתשס"ו

 

יחידות לימוד

שאלון

מספר נבחנים

ממוצע ציון בחינה

ממוצע ציון שנתי

ממוצע בחינה רב שנתי

3 יח"ל

918651

8308

77.3

85.6

78.1

2יח"ל

037201

2236

73.8

86.1

79.7

 

037202

2341

65.4

83.7

72.5

 

037203

2153

76.9

89.5

81.0

 

 

תוצאות הבחינה בתשס"ה

 

  נבחנו  8150 תלמידים ברמה של 3 יח"ל ועוד  6797  השלימו ל 5.

 

 ציון ממוצע של הבחינה:

                                                   

בהיקף 3 יחידות לימוד (שאלון 918651)  74.3          

ההשלמה מ- 3  ל- 5  (שאלון 037201)   82.8

ההשלמה מ- 3  ל- 5   (שאלון 037202)  73.3          

ההשלמה מ- 3  ל- 5   (שאלון 037203)  83.3

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  16/10/2017