education - חינוך אגף מדעים - כימיה המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
בחינת בגרות יחידת לימוד אחת
בחינה בהיקף 1 יח"ל שאלון 37101   
 

 

שאלון 037101 יתקיים בפעם האחרונה בשנת תשע"ו. בשנת תשע"ו יוכלו להבחן בו תלמידי י"ב בלבד.

הבחינה בהיקף של יחידת לימוד אחת מיועדת לתלמידים אשר אינם

בוחרים להגביר את מקצוע הכימיה וזקוקים למקצוע מדעי בהיקף יחידה אחת לצורך השלמת הדרישות לתעודת הבגרות.

תכנית לימודים בהיקף 1 יח"ל פורסמה כחלק ממסמך ההלימה שפורסם בשנת תשע"ד.

בחינה בהיקף יחידה אחת עומדת בפני עצמה ולא מהווה חלק מהבחינה בהיקף שלוש יח"ל.

מספר השאלון עבור יחידת לימוד אחת הוא 37101.

 

החל משנת הלימודים התשע"א הבחינה לתלמידים הלומדים 1 יח"ל הפכה להיות בחינת מפמ"ר. כלומר, השאלונים מחוברים על ידי הפיקוח.  הבחינה תתקיים במועד בחינת הבגרות בכימיה בכל בתי הספר. 

 

דיווח למפמ"ר על הוראת יחידת לימוד אחת: 

מורים המלמדים תכנית לימודים זו חייבים להירשם  בטופס רישום ממוחשב להוראה של 1 יח"ל לתלמידי כיתות י"ב בלבד באתר המפמ"ר, ולדווח למדריך האוריינות במחוז על הוראת תכנית זו.
הרישום נועד למספר צרכים: (1) קבלת תמונת מצב על הוראת 1 יח"ל בבתי הספר; (2) מתן תמיכה למורים על ידי מדריכי האוריינות; (3) היערכות לבחינת הבגרות בשאלון 037101.
להלן מספר נהלים הקשורים ברישום:
1. הרישום באתר מפמ"ר חייב להיעשות עד סוף חודש נובמבר 2015, כולל הפירוט של כל הכיתות הלומדות יחידה אחת בכימיה לציון בגרות.
2. אם חל שינוי במספר הכיתות במהלך השנה, חובה להודיע למדריכה הארצית: אורית מולווידזון aharonmol@bezeqint.net.
3. כל מורה שנרשם חייב לדווח גם למדריך המחוזי שאיתו הוא מצוי בקשר.
4. בסוף כל חודש (אוקטובר, נובמבר) תפורסם רשימת המורים ובתי הספר שנרשמו, בפורום  "מורים מדברים" הנמצא באתר מפמ"ר כימיה, לצורך מעקב וקליטה של הרישום. על המורה חלה חובה לבדוק אם שמו ושם בית ספרו נכללים ברשימה זו, והאם הפרטים נכונים. יש לעדכן את המדריכה אורית מולווידזון, aharonmol@bezeqint.net, בהתאם לצורך. מורה ששמו אינו מופיע ברשימה חייב להירשם שנית וליצור קשר עם המדריך המחוזי.

 

מבנה הבחינה של יחידה אחת מעודכן משנת תשע"ד (בבחינה שלושה פרקים)

להלן המבנה של מבחן המפמ"ר כפי שיהיה בבגרות תשע"ו:

 

פרק ראשון - שאלה מספר 1: 7 שאלות רבות ברירה, 3 לפחות באוריינות מדעית. ייבחרו 6 שאלות נכונות. סה"כ 30 נקודות.

 

פרק שני - שאלה מספר 2: ניתוח קטע מדעי - בפרק זה יש להכניס קטע מדעי קצר - מספר שורות. ואחריו חמש שאלות על הקטע ובנושאים מדעיים. סה"כ 40 נקודות. כל סעיף 10 נקודות:
סעיף א - שאלות מהקטע
סעיף ב + ג - אוריינות מדעית (גרף, טבלה, מסקנות...)
סעיף ד (בחירה מ- 2 סעיפים) - אוריינות כימית בהקשר לקטע.

 

פרק שלישי - שאלות 3-5: 2 שאלות בנושא אוריינות כימית נטו (בחירה מ- 3 שאלות). סה"כ 30 נקודות (15 נקודות לכל שאלה)
נושאים לדוגמא: איזון משוואות, השלמת מילים בקטע בעזרת בנק מילים, השלמת טבלה של מצבי צבירה/ איזוטופים....

 

הנחיות רישום לבחינה:

 ייעשה באגף הבחינות ע"י בית הספר כמקובל בכל בחינות הבגרות.
שאלון בחינת מפמ"ר ברמה של 1 יח"ל, 037101,  ישוגר לבתי הספר באמצעות מערכת "הודעות מטה בחינות" שהותאמה לצורך יישום זה. השאלון יישלח אך ורק לבתי הספר שנרשמו לבחינה באגף הבחינות

הנחיות לתהליך הבדיקה והדיווח:

1. הציונים השנתיים של התלמידים ידווחו 48 שעות לפני הבחינה, על גבי טופס 9501

2. המורה המלמד בבית הספר יבדוק את מחברות הבחינה בהלימה למחוון אשר יישלח אחרי הבחינה, וידווח את ציוני הבחינה על גבי טופס 9588. יש לפרט בטופס 9588  את הציון לכל שאלה, בהתאם למשקלות שפורסמו.

 

יש לסיים את בדיקת המחברות והעברת טפסי 9588 אל תחנת הקליטה עד לתאריך 18.5.2015 לכל המאוחר.

 

כל מורה מתבקש לשלוח לפיקוח לשם בקרה, עד לתאריך 10.6.2015

א. צילום של הטפסים 9501 ו- 9588 שנשלחו לתחנת הקליטה

ב. צילום של שלוש מחברות בחינה ברמות שונות. נא לא לשלוח את המחברות המקוריות

 המחברות תישמרנה בבית הספר.

הטיפול בתלמידים עם לקויות למידה לפי הכללים בשאר השאלונים.

.


הנחיות לבתי הספר הנבחנים בשאלון מפמ"ר תשע"ה

הנחיות לבדיקת שאלון מפמ"ר 1 יח"ל סמל שאלון 37101 תשע"ה

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  16/10/2017