education - חינוך נטו כימיה - אתר המפמ''ר לכימיה

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
בחינת בגרות יחידת לימוד אחת
בחינה בהיקף 1 יח"ל שאלון 37101
 

הבחינה בהיקף של יחידת לימוד אחת מיועדת לתלמידים אשר אינם בוחרים להגביר את מקצוע הכימיה וזקוקים למקצוע מדעי בהיקף יחידה אחת לצורך השלמת הדרישות לתעודת הבגרות.

בחינה בהיקף יחידה אחת עומדת בפני עצמה ולא מהווה חלק מהבחינה בהיקף שלוש יח"ל.

מספר השאלון עבור יחידת לימוד אחת הוא 37101.

 

החל משנת הלימודים התשע"א הבחינה לתלמידים הלומדים 1 יח"ל הפכה להיות בחינת מפמ"ר. כלומר, השאלונים מחוברים על ידי הפיקוח.  הבחינה תתקיים במועד בחינת הבגרות בכימיה בכל בתי הספר. 

 

בית הספר יכול לבחור האם להבחן באופן המסורתי או בבחינה מתוקשבת. הבחינות, תיבדקנה על ידי המורים, המחברות תישמרנה בבית הספר, והציונים ישלחו על גבי טופס 9533 למרב"ד. עותק של טופס 9533 יישלח גם מפמ"ר.

הטיפול בתלמידים עם לקויות למידה לפי הכללים בשאר השאלונים.

 

מבנה הבחינה של יחידה אחת מעודכן לשנת תשע"ד (בבחינה שלושה פרקים)

להלן המבנה של מבחן המפמ"ר כפי שיהיה בבגרות תשע"ד:

 

פרק ראשון - שאלה מספר 1: 7 שאלות רבות ברירה, 3 לפחות באוריינות מדעית. ייבחרו 6 שאלות נכונות. סה"כ 30 נקודות.

 

פרק שני - שאלה מספר 2: ניתוח קטע מדעי - בפרק זה יש להכניס קטע מדעי קצר - מספר שורות. ואחריו חמש שאלות על הקטע ובנושאים מדעיים. סה"כ 40 נקודות. כל סעיף 10 נקודות:
סעיף א - שאלות מהקטע
סעיף ב + ג - אוריינות מדעית (גרף, טבלה, מסקנות...)
סעיף ד (בחירה מ- 2 סעיפים) - אוריינות כימית בהקשר לקטע.

 

פרק שלישי - שאלות 3-5: 2 שאלות בנושא אוריינות כימית נטו (בחירה מ- 3 שאלות). סה"כ 30 נקודות (15 נקודות לכל שאלה)
נושאים לדוגמא: איזון משוואות, השלמת מילים בקטע בעזרת בנק מילים, השלמת טבלה של מצבי צבירה/ איזוטופים....

 

דיווח למפמ"ר על הוראת יחידת לימוד אחת:  טופס רישום ממוחשב

 

יוצב באתר המפמ"ר, באמצעותו מורים ידווחו על הוראה בפועל וכך נוכל להציע הדרכה למורים המלמדים ולקבל מידע על היקף הנבחנים.

 

הרישום לבחינה ייעשה באגף הבחינות ע"י בית הספר כמקובל בכל בחינות הבגרות.
שאלון בחינת מפמ"ר ברמה של 1 יח"ל, 037101,  ישוגר לבתי הספר באמצעות מערכת "הודעות מטה בחינות" שהותאמה לצורך יישום זה. השאלון יישלח אך ורק לבתי הספר שנרשמו לבחינה באגף הבחינות.

 

בית ספר שבחר להבחן בבחינה מתוקשבת, יקבל באמצעות מערכת המחשוב של מט"ח את השאלון בבוקר הבחינה. בתי הספר מתבקשים לעבוד על פי ההנחיות שקבלו ממט"ח.

 

המורים יבדקו את הבחינות ויעבירו למרב"ד ציונים ע"ג טופס 9533. במידת הצורך נבקש מדגם מחברות לבדיקה ואת הצילום של הציונים: שנתי ובחינה.

 

 מכתב למורים - הערכה מבוססת קריטריונים

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  23/10/2014