education - חינוך אגף מדעים - כימיה המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
 הצטרפות למאגר מעריכים לבדיקת בחינות בגרות ומאגר בוחנים לבחינות בע"פ
 

הנחיות להצטרפות למאגר הבוחנים לבחינה בע"פ על מבנית מעבדת החקר

כל מורה המלמד את מבנית מעבדת החקר ומגיש תלמידים לבחינה חייב לבדוק כי פרטיו האישיים נמצאים במאגר הבוחנים במרב"ד.
הרישום במאגר הבוחנים חיוני לקבלת השכר על הבחינה.
 הנחיות מפורטות בפרסום של אגף הבחינות: עדכון פרטים באתר מאגר מומחים

מורה שאינו רשום או שפרטיו אינם מעודכנים חייב להרשם בתחילת שנת הלימודים.

בכל שאלה טכנית בבדיקה וברישום, יש לפנות אל התמיכה של המרב"ד, ולא אל המדריכים !!!

הנחיות להצטרפות למאגר מעריכים לבדיקת בחינות בגרות

מועמד חדש המעוניין להשתלב בהערכת בחינות בכתב נדרש להיכנס לאתר מאגר מומחים ולעדכן את פרטיו.

יש להקפיד ולהשלים את כל הפרטים והמסמכים הנדרשים. רק לאחר השלמת כל הליך הרישום ניתן יהיה להתחיל לטפל בבקשה.

כניסה ועדכון פרטים במערכת מתאפשר עד ל-31 בדצמבר בלבד.

ניתן לקבל תשובה רק בסביבות אמצע חודש פברואר או תחילת חודש מרץ.
מורה שהגיש בקשה ולא קבל תשובה עד סוף חודש פברואר מתבקש לפנות אל הפיקוח על הוראת הכימיה למייל:  chemistry@education.gov.il

 

קריטריונים


1. על פי חוזר מנכ"ל, תנאי הסף לקליטת עובדי הוראה במאגר המעריכים של בחינות הבגרות הם:
בעלי תעודת הוראה/רישיון הוראה במקצוע שבו הם מבקשים להעריך.
2. בעלי תואר אקדמי במקצוע שבו הם מבקשים להעריך.
3. הגישו לבחינות בגרות במקצוע המבוקש לפחות 4 פעמים במרוצת 5 השנים אחרונות.
4. בעלי אישור השתלמויות מהמפקח המרכז בתחום המקצוע המבוקש והמלצה של מנהל בית הספר.
  

הפיקוח על הוראת הכימיה אינו מתחייב לקבל את כל המועמדים, גם אם הם עומדים בכל התנאים, אלא רק על פי צרכי המערכת.

מורים שבדקו בשנים קודמות מבחני בגרות והפסיקו את הבדיקה לשנה אחת או יותר, והוכנסו ל"הקפאה", מתבקשים לשלוח אל הפיקוח על הוראת הכימיה מייל בקשה ל"הפשרה". כלומר, בקשה לחזרה למערך המעריכים הפעילים.

את הבקשה יש לשלוח עד לתאריך 31.12. באותה שנה 

אחרי תאריך זה אין אפשרות לחזור להערכה פעילה בשנה זו.

.

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  11/04/2017