education - חינוך אגף מדעים - כימיה המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
תכנית הלימודים לתלמידים אקסטרנים ונבחני משנה
החל מתשע"ח
 

החל ממועד קיץ תשע הבחינה לתלמידים אקסטרניים ולנבחני משנה, כוללת שלושה שאלונים.

להלן תכנית הלימודים המותאמת החל ממועד קיץ תשע לתלמידים אקסטרנים, ולנבחני משנה על פי מתכונת ההיבחנות החדשה:


שאלון 037381 – בהיקף 55%
שאלון 037382 – בהיקף 15%
שאלון 037282 – בהיקף 30%

 

נבחני משנה המעוניינים לגשת לבחינה בהיקף 1 יח"ל-מבוא לכימיה,ייגשו לשאלון  037182.

להלן תוכנית הלימודים המותאמת החל ממועד קיץ תשע"ח לבחינה בהיקף 1 יח"ל- מבוא לכימיה, על פי מתכונת ההיבחנות החדשה:

 

שאלון 037182- בהיקף 1 יח"ל

 

 
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  09/05/2018