education - חינוך אגף מדעים - כימיה המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
תכנית הלימודים תשע"ד (הלימה)
התכנית תקפה: בשנת תשע"ו לתלמידי כיתות י"ב בלבד.  החל משנת תשע"ז תיושם בכל שכבות הגיל תכנית הלימודים המותאמת בכימיה (70-30)
 

 

מורים יקרים,

מטרת מסמך ההלימה הינה להתאים מלכתחילה את היקף הלימודים להיקף השעות הנלמדות בשנת לימודים כפי שנקבע בחוזרי מנכ"ל השונים וליצור הלימה ביניהם. מסמך ההלימה ממקד את ההוראה והלמידה לשנת תשע"ד, ומחליף את שיטת המיקוד.

 

בעוד שבשנת לימודים רגילה ישנם כ- 35 שבועות לימוד, מסמכי ההלימה בכל תחומי הדעת  -
מניחים כי בשנת לימודים מתקיימת למידה בפועל במשך 30 שבועות וזאת לאחר התחשבות בימי טיולים, אירועים ופעילויות חינוכיות.

 

מסמכי ההלימה מבוססים על חשיבה והיוועצות עם גורמים רבים וביניהם וועדת המקצוע ומדריכים. תכנית ההלימה אינה באה להחליף את תכנית הלימודים התקפה, שכן זו כוללת מלבד תכנים גם: מבוא, רציונל, מטרות, עקרונות פדגוגיים, המלצות לדרכי הוראה למידה הערכה וכו'. לפיכך מומלץ לעיין במסמכי ההלימה לצד עיון בתכנית הלימודים.

 

מסמך ההלימה בכימיה מתחשב בכך שבמהלך הטמעת תכנית הלימודים החדשה בכימיה בשנים האחרונות המפמ"ר הייתה קשובה למורים בשטח, ונעשתה התאמה של התכנים למשך זמן ההוראה. במסגרת זו לא נלמדים תכנים רבים, שהוגדרו על ידי וועדת מקצוע כחיוניים. התאמות אלו נערכו בכל פרקי הלימוד.
מסמך זה היה תקף למועד בחינות הבגרות בקיץ תשע"ד. לקראת שנת הלימודים תשע"ה נכתבו מסמכי הלימה קבועים.

 

תכנית הלימודים תשע"ד (הלימה)

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  29/08/2017