education - חינוך אגף מדעים - כימיה המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
חממה פדגוגית
עמ"ר-ערכים, מעורבות, רלוונטיות
 
 

החל משנת הלימודים תשע"ז, ברוב בחינות הבגרות תהינה שאלות שהן שאלות חשיבה מסדר גבוה הנוגעות לחיי הלומדים או עוסקות בערכים מתוך תכנית הלימודים של תחום הדעת, בהיקף של עד 5 נקודות. בבחינות הבגרות בהן קיימות שאלות מסוג זה – יורחב היקפן באופן מדוד תוך דיאלוג עם המורים.


 

מידע נוסף באתר המזכירות הפדגוגית

 

מיומנויות המאה ה-21 ללמידת עומק

מאת ד"ר גילמור קשת-מאור וד"ר רוחמה ארנברג

 

מצגת בנושא שאלות עמ"ר ויישום בהוראה

 

מחוון להוראה של עמ"ר בכיתות

 

דוגמאות לשאלות עמ"ר בכימיה+תרגום לערבית

 

דוגמא לשאלת עמ"ר בבחינת הבגרות בכימיה – ראו

בשאלון  37381, משנת 2017, שאלה מספר 2 סעיף ה'.

 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  30/08/2017