education - חינוך אגף מדעים - כימיה המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
מבוא לכימיה
 

חינוך מדעי לכלל אוכלוסיית התלמידים דרוש להשכלתו הכללית של כל בוגר ולהבטחת הצלחתו ותפקודו היעיל בחברה. תכנית הלימודים "מבוא לכימיה" נועדה לתלמידי כיתה י' ללא קשר למקצוע בו יבחרו להתמחות בהמשך לימודיהם בכיתות י"א-י"ב בחטיבה העליונה. מטרת התכנית היא להנחיל לתלמידים אוריינות כימית שמשמעה הבנת מקומה של הכימיה בהכרה, אפיון, יצירה ודרכי שימוש בחומרים והשפעתה המרכזית על איכות החיים של האנושות. בצד הנחלת ידע בתחומי הכימיה, הבנת דרכי התפתחותו של המדע והכרת כלי המדע ודרכי עבודתו של המדען, מטרתה הנוספת של התכנית הינה לפתח ולקדם מיומנויות חשיבה ועשייה בהקשרים המדעיים כמו גם בהקשרים חברתיים יומיומיים.

שיקולי הדעת בבחירת התכנים  היו:

  • הכרת מושגי יסוד של מקצוע הכימיה כהמשך ללימוד המקצוע בחטיבת הביניים, במסגרת לימודי המקצוע מדע וטכנולוגיה.
  • הכרת מגוון התחומים בהם עוסקת הכימיה.
  • הכרת נושאים רלוונטיים לעולמו של התלמיד.
  • הכרת נושאים המעוררים סקרנות ועניין.

 

אנו רואים חשיבות רבה בשילוב התנסויות מעשיות במעבדה לכימיה (Hands on activities) בתהליכי הוראה למידה כמו גם שילוב של הוראת חשיבה מסדר גבוה במטרה לתרום להבנה מעמיקה של התכנים, לטיפוח יכולות קוגניטיביות גבוהות ולטיפוח חשיבה ביקורתית ויצירתית. 
 

תכנית הלימודים מבוא לכימיה מורכבת משני חלקים: חלק א' – חובה, וחלק ב' – בחירה. זאת במטרה לאפשר גמישות והתאמה של התכנים לאוכלוסיית התלמידים ולשיקול הדעת של המורה.
 

מסמך מבוא לכימיה

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  29/08/2017