education - חינוך אגף מדעים - כימיה המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
פרסום בחוזר מנכ"ל ורשימות חומרים לשימוש במעבדת החקר
עבודה עם כימיקלים וציוד מעבדתי דורשת שמירה קפדנית על כללי הבטיחות כפי שפורסמו בחוזר מנכ"ל  תשע"ה/7ב
 

חוזר מנכ"ל תשע"ה/7ב 

סרטון בטיחות במעבדה

 

משרד החינוך שם דגש רב מאד על הגברת הבטיחות בחדרי המעבדה.
במסגרת זו מתבצע מהלך מדגמי של ביקורת בבתי הספר.
הביקורת תתואם עם מנהל בית הספר. 

 

 מכתב סקר בטיחות במעבדות

 

 למנהל: יש לוודא כי כל המורים והלבורנטים קראו את ההנחיות שלעיל ואת חוזר המנכ"ל המיוחד בנושא בטיחות במעבדה וחתמו על כך.

 

 רשימת חומרים אסורים לשימוש
 רשימת חומרים מותרים לשימוש תחת אזהרות

 רשימת חומרים לא מסוכנים המותרים לשימוש

 

 האגף לביטחון, שעת חירום ובטיחות סביבתית

 

מורי כימיה המעוניינים לעבוד עם חומרים שאינם כלולים ברשימה חייבים לפנות למפמ"ר, לצורך קבלת הנחיות לשימוש בחומר המסוים.
לא תינתן התייחסות מידית לשאלות בעניין זה, ועל המורים להקדים ולפנות מבעוד מועד.

 

הנחיות משרד החינוך לפעילויות תלמידים במעבדות באוניברסיטאות

 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  27/07/2018