education - חינוך אגף מדעים - כימיה המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
פינוי חומרים מסוכנים ממעבדות
 
 1. עם סיום שנת הלימודים תשע"ז נדרש כל מוסד חינוך שיש בו מעבדה לפנות את החומרים המסוכנים והמיותרים מהמעבדות עם פתיחת שנת הלימודים החדשה.
 2. האחריות המוחלטת לפינוי החומרים המסוכנים חלה על הרשות המקומית.
 3. לאור זאת, אנו פונים אליכם שתעדכנו את המפקחים על המדעים כי הפינוי של החומרים הוא באחריות הרשות המקומית/בעלות ויכן שהליך הפינוי אמור להסתיים עד תחילת שנת הלימודים..
 4. המלצות להליך הפינוי (באחריות מנהל המדעים ואגף מחוננים):
  א. הפצת מסמך לרכזי המדעים ולמנהלים בדבר הצורך לפינוי חומרים מסוכנים ממעבדות.
  ב. ריכוז חומרים מיותרים ומסוכנים לפינוי במעבדה - ירוכז על ידי הלבורנט במעבדה בבית הספר.
  ג. דיווח כי החומרים מרוכזים ומוכנים לפינוי
  ד. יצירת קשר עם חברה ל"פינוי חומרים מסוכנים ממעבדות" קיימות מספר חברות כאלו בארץ.
  ה. סיכום לוח זמנים ותיאום מול החברה ובית הספר לזמן ולמקום.
  ו. החברה תפנה את החומרים לרמת חובב בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה.

פינוי חומרים מסוכנים 2017 

 

בברכה,

רותם זהבי

מנהל אגף בטיחות ארצי

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  19/09/2017