education - חינוך אגף מדעים - כימיה המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
דרישות והנחיות - חלק א'
התכנית תקפה: החל משנת תשע"ז לתלמידי כיתות י, י"א, י"ב 
 

 

מספר הניסויים הנדרש לפי תכנית הלימודים המותאמת (70-30)

להלן טבלה מסכמת של הדרישות במעבדת חקר בהיבחנות פנימית- חלק ראשון ובהיבחנות חיצונית-חלק שני

 

סוג הניסוי

רמת הניסוי

מספר הניסויים המינימלי הנדרש

היבחנות פנימית
30%

היבחנות חיצונית
70%

חלק ראשון

חלק שני-אפשרות א'

חלק שני-אפשרות ב'

ניסוי רמה I

1

2

-

-

ניסוי רמה II חלקי

2  חלקי

1

1

-

ניסוי רמה II מלא

2  מלא

1

3

-

מיני מחקר-ניסוי רמה III

3

-

-

1


היקף השיעורים ומספר התלמידים בקבוצה בכל אחת מרמות החקר של הניסוי:

 

סוג הניסוי

לניסוי

מספר התלמידים בקבוצה

ניסוי רמה I

3-4

2-4

ניסוי רמה II חלקי

4-6

2-4

ניסוי רמה II מלא

6-8

2-4

מיני מחקר-ניסוי רמה III

כ-15

2-3

מומלץ להעביר מספר פעילויות חקר, ברמה I ו-II, גדול מהמינימום הנדרש וזאת משתי סיבות:

  1. תלמידים שנעדרו משיעורי המעבדה יוכלו בכל זאת לצבור את מינימום הפעילויות הנדרש
  2. ניתן לבחור על פי אילו פעילויות יקבע הציון שלהם ביחידת המעבדה.
     


אפשרויות המרה במעבדת החקר

מורה הבוחר לבצע מעבדת חקר גם במסגרת ה- 70% וגם במסגרת ה-30% יכול להמיר:


 א. ניסוי אחד ברמה I ב"פעילות חלופית" מבין הפעילויות הבאות: הדמיה מולקולרית, סיור לימודי, חקירה ברשת או חקר מוצר ברשת. היקף הפעילות החלופית זהה להיקף הפעילות בניסוי בסיסי: 3–4 שיעורים.
ב. ניסוי אחד ברמה II חלקי בפרויקט בהדמיה מולקולרית.

מורה הבוחר לבצע מעבדת חקר רק במסגרת ה-30% אינו רשאי להמיר ניסויים אינו רשאי להמיר ניסויים בפעילות חלופית.
 

ניתן להמיר ניסוי אחד בלבד בפעילות שאינה מעבדתית

 

משך תקופת הלימוד לפי תכנית הלימודים המותאמת (70-30)

תלמידים המתחילים לימודיהם בכיתה י' יכולים להתחיל לעסוק בניסויים ברמת חקר בסיסית במסגרת ה-30% של ההיבחנות הפנימית. כדי שהתלמידים הלומדים  מעבדת חקר מתקדמת יפנימו את מיומנויות החקר, מומלץ לפרוש את הלימודים על פני שתי שנות לימוד לפחות (כיתות י"א ו- י"ב) ולעסוק בניסויים ממגוון נושאים לפי תוכנית הלימודים. מועד הבחינה החיצונית-בסוף כיתה י"ב בלבד.

מומלץ כי כל הניסויים הנדרשים לצורך ההיבחנות הפנימית -30%, יתבצעו עד סוף כיתה י"א כדי לפנות זמן לביצוע ניסויי חקר מתקדמים יותר בכיתה י"ב. מומלץ כי הניסויים הנדרשים לצורך ההיבחנות בחיצונית -70%, יבוצעו בעיקר בכיתה י"ב ויסתמכו על תכנים מתקדמים בכימיה כולל מבניות הבחירה. מורה המעוניין בכך יכול להתחיל לבצע עם תלמידיו ניסויים ברמה II כבר בכיתה י"א, תוך התבססות על התכנים העיוניים הנלמדים בכיתה.

העבודה בקבוצות והיקפה

פעילויות החקר תתבצענה על- ידי קבוצות של תלמידים.
 
כל אחד מהתלמידים חייב להיות נוכח בכל שלבי הניסוי
 
אחד היתרונות המעשיים של העבודה בקבוצות היא ההקלה בעבודת ההדרכה של המורה וטיפולו במספר מצומצם יותר של דוחות מעבדה. בצורה זו ניתן להקנות לתלמידים מיומנויות של עבודה בצוות: חלוקה יעילה של המשימות, שיתוף פעולה וכדומה. עבודת צוות היא שיטת העבודה המובילה בעולם המודרני בתחומי עיסוק ומחקר שונים ולכן חשוב לפתח מיומנות זו אצל התלמידים.
 
מספר התלמידים בקבוצה עשוי להשתנות בהתאם לרמת הפעילות ו/או מספר התלמידים בכיתה. המספר המומלץ של  תלמידים בקבוצה בפעילויות מרמות שונות מפורט בטבלה שלמעלה.
 
מומלץ שקבוצות העבודה לא תהיינה קבועות. בצורה זו יוכלו התלמידים למלא תפקידים שונים ולקבל על עצמם אחריות מסוגים שונים.

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  17/10/2017