education - חינוך אגף מדעים - כימיה המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
בחינה בעל-פה
 
 

להלן מכתב מטעם מפמ"ר כימיה ד"ר דורית טייטלבאום המפרט את נוהלי מילוי טפסים על הבחינה בע"פ ודיווח על 30%

הנחיות מילוי טפסים לבחינה בע"פ ודיווח על 30%

בהמשך מפורט מידע על ההכנות לבחינה, על מהלכה ועל אופן דיווח הציונים. כמו כן מצורפות שאלות לדוגמא והכלי להערכה .

אנא, קראו בעיון את המסמך המצורף בעיון ופעלו בהתאם להנחיות.

ציון הבחינה בע"פ מהווה 70% מציון התלמיד ביחידת החקר (טופס 9588)

בשאלות, נא לפנות אל: נאווה תמם, עדינה שינפלד

מטרת הבחינה

לבדוק באיזו מידה התלמידים בקיאים במיומנויות החקר וברקע המדעי הקשור לניסויים שביצעו.

 

מועד הבחינה

 • המורה המלמד יתאם עם המורה הבוחן את תאריך הבחינה בעל-פה.
 • הבחינה בעל-פה תתקיים עד שבועיים  לפני תאריך הבחינה בכתב.
 • משך הבחינה:  15- 20 דקות לכל תלמיד. יש לפנות יום במערכת (ואם יש צורך, יומיים) לכל קבוצת לימוד (תלוי במספר התלמידים בקבוצה).

ההכנה לבחינה

התלמיד:

 • יכין את  תיק העבודות לבדיקה.
 • יבחר 3 ניסויי חקר מכיתה י'- י"ב: שני ניסויים ברמה II מלא ועוד ניסוי חקר ברמה II חלקי, או שלושה ניסויים ברמה II מלא, או ניסוי אחד ברמה III.
  יבקש מהמורה  המלמד אישור על הניסויים שבחר.
  בחירת הניסוים ברמה II  יכולה להיות הן מהחלק שבוצע במסגרת ה- 70% היבחנות חיצונית או מהחלק שבוצע במסגרת ה-30% של ההערכה הבית ספרית. 
 • יכיר את הרקע המדעי ואת שלבי החקר של כל הניסויים שבחר וידע להתייחס  בביקורתיות לכל שלבי הניסוי.
 • יכין העתקים של כל הניסויים שבחר.

המורה המלמד:

 • ידאג שבחירת הניסויים על-ידי התלמידים תהיה מגוונת (במידת האפשר).
 • ישלח מראש למורה הבוחן את רשימת הניסויים שנבחרו  ויפרט, לגבי כל ניסוי, את ההיבטים המדעיים שנידונו בכיתה עם התלמידים ואת רמת ההעמקה של הרקע המדעי
 • יכין עבור המורה הבוחן טבלה עם פרטי התלמידים הנבחנים.
 • יכין, עבור כל תלמיד, עותק אחד של הכלי להערכה  שמצורף למסמך זה.
 • בידי המורה המלמד יהיה טופס 9588 עם מדבקות התלמידים.
 • יתאם את מועד הבחינה עם המורה המלמד.

 

המורה הבוחן

 • יתעדכן ברשימה של  הניסויים שנבחרו על-ידי התלמידים וברקע המדעי לניסויים אלה.

 

שיטה א' -בחינה יחידנית בע"פ

קהל היעד: תלמידי כימיה המסיימים כיתה י"ב וביצעו ניסויי חקר

מהלך הבחינה:

 

• הבחינה בעל-פה תתנהל באווירה נעימה ונינוחה.
• הבחינה תתקיים בנוכחות המורה המלמד. משך הבחינה:  15 - 20 דקות  לכל תלמיד.
• המורה הבוחן יעיין בתיק התלמיד לפני הבחינה לשם התרשמות כללית.
• השאלות תשאלנה על-ידי המורה הבוחן בלבד.
• במהלך הבחינה תיק התלמיד ימצא בידי הבוחן. בידי התלמיד יהיו העתקים של דו"חות כל הניסויים שבחר. אין להוסיף מידע להעתקים של הדו"חות אשר לא הופיע בדו"חות המקוריים.  במהלך הבחינה התלמיד רשאי לעיין בדו"חות של הניסויים.
• המורה הבוחן ישאל בסך הכול 6- 8 שאלות: 5 - 6 שאלות הקשורות לשלבי החקר ולרקע המדעי, 1 - 2 שאלות רפלקטיביות. (יש לשאול שאלות פתוחות וכלליות יחסית, ולא לרדת לפרטי פרטים).
• רוב השאלות תתמקדנה במיומנויות החקר, אך המורה הבוחן לא חייב לבחון על כל מיומנויות החקר.
• מומלץ להתחיל את הבחינה עם שאלות רפלקטיביות.
• השאלות הבודקות ידע מדעי יהיו ברמה הנדרשת על-ידי תוכנית הלימודים ובהתאם לרמת ההעמקה שהמורה המלמד מסר.
• המורה הבוחן ישאל שאלות על ניסוי אחד או יותר, בהתאם להתפתחות הבחינה.
• המורה הבוחן  יעריך את התשובות של כל תלמיד. ציון זה מהווה 70% מהציון של התלמיד ביחידה זו.

 

שיטה ב' - בחינה קבוצתית בע"פ

 קהל היעד: תלמידי כימיה המסיימים כיתה י"ב וביצעו ניסויי חקר ברמה III בלבד.

 

למה כדאי?

•  הקניית מיומנויות עמידה והצגה מול קהל בעת הצגת הניסוי.
•  ארגון מידע- הכנת מצגת בהירה מאלצת את התלמידים לארגן את המידע באופן שיטתי ובהיר, תוך שימוש בכותרות ובתתי-כותרות.
•  חיסכון ויעילות בזמן – השימוש במצגת חוסך זמן לבוחן בקריאת הניסוי ומאפשר הצגה של תרשימים, טבלאות וצילומים.
•  הגברת עניין וסקרנות – מצגת משנה את צורת ההיבחנות, ויוצרת שפה עשירה של סימנים המאפשרת לגוון את העברת המסרים.
•  מאפשרת הזדמנות להעביר את המידע או הרעיון בצורה שמתאימה לנושא.
מה צריך לשלוח לבוחן החיצוני:
יש לשלוח את הנושאים של ניסויי החקר ותתי פרקים (נקודות חשובות) של הרקע מדעי הרלוונטי לניסויים.


הנחיות כלליות לבחינה קבוצתית בעל-פה:


•  הבחינה בעל-פה ברמה III כקבוצה תתנהל באווירה נעימה ונינוחה.
•  המורה הבוחן יעיין בתיק התלמיד לפני הבחינה לשם התרשמות כללית.
•  השאלות תשאלנה על-ידי המורה הבוחן בלבד.
•  במהלך הבחינה תיק התלמיד ימצא בידי הבוחן.
•  בידי כל תלמיד יהיה עותק של דוח המעבדה של הניסוי ברמה III.אין להוסיף מידע להעתק של הדו"ח אשר לא הופיע בדו"ח המקורי..
•  במהלך הבחינה התלמיד רשאי לעיין בדוח.
•  הבחינה תתקיים בנוכחות המורה המלמד.
•  משך הבחינה: כ- 30 דקות לקבוצה המונה 2 תלמידים וכ- 45 דקות לקבוצה המונה 3 תלמידים.
מהלך הבחינה:
1. הקבוצה תציג את הניסוי –ברמה III באמצעות מצגת או פוסטר מדעי.
זמן ההצגה יהיה כ- 10 דקות.  הבוחן לא יפריע לתלמידים בזמן הצגת המצגת.
2. לאחר סיום ההצגה התלמידים יבחנו כיחידים.  המורה הבוחן ישאל בסך הכול 6- 8 שאלות: 5-6  שאלות הקשורות לשלבי החקר ולרקע המדעי,  שאלה רפלקטיבית אחת, 1-2 שאלות הנוגעות לרקע המדעי . (יש לשאול שאלות פתוחות הנוגעות לרקע המדעי של הניסוי כפי שהוצג במצגת ומוצג בדו"ח).
דגשים לגבי תוכן הבחינה:
מומלץ להתחיל את הבחינה עם שאלה רפלקטיבית.
רוב השאלות תתמקדנה במיומנויות החקר, אך המורה הבוחן לא צריך לבחון על כל מיומנויות החקר.
השאלות הבודקות ידע מדעי יהיו ברמה הנדרשת על פי ההצגה ועל פי הרקע המדעי בדוח.

 

 הערכת התלמיד בשאלון 037388

התלמיד יוערך על  פי ארבעה ממדים. הכלי להערכת התלמיד מצורף למסמך זה.

 • בקיאות ברקע המדעי (20%)
 • בקיאות בשלבי החקר (60%)
 • שפה מדעית (10%)
 • חשיבה רפלקטיבית (10%)

הערכת התלמיד בשאלון 037376  -בחינה יחידנית על מיני מחקר רמה 3

התלמיד יוערך על  פי שלושה ממדים. הכלי להערכת התלמיד מצורף למסמך זה.

 • שפה מדעית וחשיבה רפלקטיבית  (15%)
 • בקיאות ברקע המדעי (25%)
 • בקיאות בשלבי החקר (60%)

הערכת התלמיד בשאלון 037376  -בחינה  קבוצתית על מיני מחקר רמה 3

התלמיד יוערך על  פי שלושה ממדים. הכלי להערכת התלמיד מצורף למסמך זה.

 • איכות המצגת /הפוסטר  (15%)
 • הצגה של עבודת החקר (25%)
 • הערכה אישית של התלמיד בעת שיחה עם הקבוצה (60%)

בתום הבחינה

 • בתום הבחינה בעל-פה, יש לדווח על הציון של כל תלמיד ביחידת החקר על גבי טופס 9588. יש לרשום את ציון הבחינה בהתאם לממדים שהוערכו כאשר כל ציון יירשם לפי החלק היחסי שלו מתוך 100%.  יש לרשום את ציון המורה המלמד כציון שנתי. אין לרשום ציון סופי בטופס.
  יש למלא את ציוני התלמידים בטופס 9588 מיד עם תום הבחינה בע"פ.
 • המורה הבוחן ימלא את הפרטים האישיים שלו בטופס 9588, יחתום ויצרף את המסמכים הנדרשים (צילום ת.ז. וצילום צ'ק. ). למי שמעוניין-תאום מס יש לשלוח ישירות למרב"ד.
 • המורה הבוחן ימלא דיווח על בחינה בע"פ במעבדת החקר לפיקוח (לא בנוכחות המורה המלמד)
 • המורה הבוחן יסרוק את דף הדיווח על הבחינה בע"פ וישלח בדוא"ל לפיקוח על הוראת הכימיה
 • המורה המלמד ימסור את הטופס 9588 עם הציונים לאחראי על בחינות הבגרות בבית הספר.

עצות ורעיונות למורים המלמדים

את דף השאלות ואת הכלי להערכת התלמיד בבחינה בעל-פה.

 • לתת לתלמידים בכל ניסוי להציג את הניסוי, או חלק ממנו, ולשאול אותם שאלות רלוונטיות שאופייניות לבחינה.
 • ניתן לבקש מכל תלמיד בכיתה י"ב להציג לפני הכיתה ניסוי שביצע, ולשאול שאלות מהסוג שעשויות להופיע בבחינה בעל-פה.
 • ניתן לקיים ערב כימיה עם הורים שבמהלכו התלמידים יציגו את ניסויי החקר שביצעו.
 • נשמח לקבל עצות ורעיונות נוספים, ולפרסם אותם בפורום המורים.

   

  מצורפים המסמכים הבאים לשימושכם:

   

   

 •  מחוון להערכת בחינה בע"פ- שאלון 037388

 •  מחוון להערכת הבחינה בע"פ-שאלון 037388

 •  מחוון להערכת בחינה בע"פ-יחידני- שאלון 037376

 •  מחוון להערכת הבחינה בע"פ-יחידני-שאלון 037376

 • מחוון להערכת בחינה קבוצתית במיני מחקר רמה 3-שאלון 037376

 • מחוון להערכת בחינה קבוצתית במיני מחקר רמה 3- שאלון 037376

 • קובץ ההנחיות המלא

 •  הנחיות למבנית מעבדת החקר 

 • הדיווח על הבחינה בע"פ

 •  

  עצות ורעיונות למורים המלמדים

  • לצלם לתלמידים

   

  שאלות לדוגמה

   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
      תאריך עדכון אחרון:  27/02/2018