education - חינוך אגף מדעים - כימיה המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
כלי הערכה למעבדה
 

המחוונים להערכת דוחות של פעילויות חקר

להערכת דוחות התלמידים במגוון הפעילויות שביחידת המעבדה עוצבו מחוונים מתאימים,כמפורט בהמשך העמוד, קבצים מצורפים.

 

המחוון להערכת דו"ח ניסוי ברמה 1

המחוון כולל ממדים קבועים וממדים ייחודיים.

 • הממדים הקבועים הם המיומנויות הנדרשות לביצוע ניסוי ברמה I, ולכן חובה להעריך את כולן:
  ביצוע הניסוי (על פי הנחיות המורה),
  רישום תצפיות,
  הצגת התוצאות ועיבודן,
  דיון מסכם ודו"ח הניסוי.
 • הממדים הייחודיים – אחד מהם עשוי להיכלל בניסוי ברמה זו (כהרחבה או העמקה של הנושא), ולכן אין חובה להעריך ממד ייחודי בכל ניסוי ברמה I
  הבנת הרקע המדעי (באמצעות שאלות מנחות)
  ניתוח טקסט מדעי (חקר אירוע)
  הדמיה מולקולרית
  תוצר המייצג את הנושא.
 • הניקוד המרבי לממדים הקבועים הוא 80 נקודות ולממד הייחודי 20 נקודות.
  במידה והניסוי אינו כולל ממד ייחודי, ציון הדו"ח ישוקלל מתוך הניקוד המרבי של הממדים הקבועים לדוגמא, אם הניקוד של הממדים הקבועים שהושג היה 72 נקודות,הציון של הדו"ח יהיה 90  .

 

המחוון להערכת דו"ח ניסוי ברמה 2 (מלא או חלקי)

 

 • המחוון מחולק לשלושה חלקים בהתאם לשלבי הניסוי.

  1.
  החלק הראשון כולל ארבעה ממדים, כל אחד מהם עשוי לשמש כאמצעי להכרת התופעה / התהליך הנחקר (10 נקודות).
  2.
  החלק הראשון כולל ארבעה ממדים, כל אחד מהם עשוי לשמש כאמצעי להכרת התופעה / התהליך הנחקר (10 נקודות).
  3.
  החלק השלישי- ביצוע הניסוי והסקת המסקנות - כולל את הממדים: ביצוע הניסוי,  הצגה, ניתוח ועיבוד של התוצאות, הסקת מסקנות, דיון מסכם ודו"ח הניסוי (50 נקודות).
 • בניסוי ברמה  2 מלא יש להעריך אחד הממדים שבחלק הראשון ואת כל הממדים שבחלק השני והשלישי.
 • בניסוי ברמה 2 חלקי מוערך רק חלק מהמיומנויות הנדרשות בניסוי מתקדם מלא. לפיכך, על מנת להעריך ניסוי מתקדם חלקי יש לשקלל את הציון מתוך סך כול הניקוד המרבי של המיומנויות שהוערכו.

 

המחוון להערכת דו"ח ניסוי לזיהוי חומרים (רמה 2 חלקי)

להערכת דו"ח ניסוי לזיהוי חומרים עוצב מחוון מיוחד מאחר והדרישות בתכנון הניסוי והצגת התוצאות שונות מאלו שניתנו לניסויים אחרים ברמה זו

 

המחוון להערכת ניסוי ברמה 3

 • המחוון מחולק לשלושה חלקים:

  1.
  החלק הראשון כולל ממדים הקשורים לרקע המדעי של הניסוי (25 נקודות).
  2.

  החלק השני - מהלך החקר - כולל הממדים שהם המיומנויות הנדרשות לביצוע ניסוי חקר מלא: החל מניסוח שאלת החקר וכלה בדיון המסכם (60 נקודות).

  3. החלק השלישי - הדו"ח המלא של הניסוי - כולל את הממדים: הדו"ח המלא של הניסוי ורשימת מקורות, ניסוח ושפה מדעית ולוח זמנים (15 נקודות).
 • מאחר וניסוי ברמה 3 הוא שילוב של שני ניסויי חקר ברמה II ,יש להעריך את מהלך החקר של כל ניסוי בנפרד. לכן, בחלק השני של המחוון יש שתי עמודות לרישום ההערכה של כל אחד מהקריטריונים המאפיינים את המיומנויות המוערכות.
 • הניקוד שיינתן לכל מיומנות יחושב על פי ההערכה הממוצעת והניקוד המרבי של כל מיומנות.
 • יש להעריך את כל הממדים הרשומים במחוון.

 

להלן קבצים להורדה של כלי הערכה למעבדת החקר 

מחוונים לתהליך החקר

רמת החקר

מחוון להשוואה לעומת גרסה קודמת

מחוון לשימוש בהוראה

ניסוי ברמה 1

מחוון להשוואה לעומת גרסה קודמת

מחוון לשימוש בהוראה

ניסוי ברמה 2

מחוון להשוואה לעומת גרסה קודמת

מחוון לשימוש בהוראה

ניסוי ברמה 3

 

עברית

הערכה אישית

 

מחוונים לחלופות לניסויים ברמה 1

מחוון לחקר רשת וחקר מוצר ברשת

מחוונים לחלופות לניסויים ברמה 2 חלקי

מחוונים להערכה מסכמת

*המחוונים תורגמו לערבית על ידי המורה ח'אלד מסאלחה

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  10/08/2018