education - חינוך לימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
הנחיות לכתיבת א"יוטופים
 

 א"יטופים – נהלי עבודה והגשת טפסים

 

התלמידים הנבחנים ב - 5 יח"ל במקצוע לימודי א"י חייבים בכתיבת עבודה אישית בהיקף של יחידה אחת בתחום לימודי א"י. העבודה תתבצע ותיכתב במתכונת המפורטת בחוברת ההנחייה למורה.

 חוברת הנחיות לכתיבת א"יוטופ

 חוברת עזר לתלמיד

 הנחיות חדשות לכתיבת הא"יוטופ

 

 

הנחיות חדשות לכתיבת א"יוטופ

א"יוטופ – כללים וקריטריונים להערכה

החל משנה"ל תשע"ב – נפתחים מסלולי א"יוטופ נוספים, התקפים לתלמידים שמגישים את הבקשה לעבודה משנת תשע"ב והלאה. לגבי תלמידים שכבר הגישו בקשה לעבודה – תקפים הכללים והקריטריונים הקודמים. אין שינוי בנהלים של הגשת הבקשה לעבודה ואישורה. המסלולים שנפתחו לא"יוטופ הם: עבודת חקר (המסלול הנוכחי), מסלול כיתתי, מסלול מעשי, מסלול הדרכה, א"יוטופ 2 יח"ל. להלן כללים לכל מסלול.

 א"יוטופ במסלול עבודת חקר – כללים וקריטריונים להערכה

 א"יוטופ במסלול כיתתי – כללים וקריטריונים להערכה

 א"יוטופ במסלול מעשי – כללים וקריטריונים להערכה

 א"יוטופ במסלול הדרכה – כללים וקריטריונים להערכה

 א"יוטופ 2 יח"ל במסלול עבודת חקר עם חידוש מחקרי – כללים וקריטריונים להערכה

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  31/08/2012