education - חינוך

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
מבנה ותוכנית הבחינה לתלמידים אקסטרנים
תש"ף
 

כל המידע על הבגרות שנה"ל תש"ף

 

חוזר מפמ"ר בצרפתית 5יח"ל - 2019-2020 

שימו לב לשינויים

 

מידע על  הערכה בע"פ: הכנת עבודת חקר : 

 

 לגבי הבחינה בע"פ (30%) התלמידים הבודדים יבחרו ללמוד 3 טקסטים מתוך ה 4שמוצעים ברשימה מטה. כמו כל התלמידים הלומדים צרפתית בבתי ספר, יהיה עליהם להכין עבודת חקר (TPE).

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  18/01/2020