education - חינוך גיאוגרפיה - מולדת חברה ואזרחות

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
מסמך הלימה
 
 

המסמך שלפניכם מכוון ליצירת הלימה בין תכנית הלימודים הרחבה ובין מספר השעות העומדות בפועל לרשות המורה המחויב להוראה משמעותית מעמיקה ופעילה, הוראה המרחיבה דעת, מחנכת לערכים, מקדמת חשיבה ומעוררת סקרנות.

 

כמה שיקולים בבניית המסמך:

  • התובנה כי לא ניתן ללמד את כל הנושאים המופיעים בתכנית הלימודים באופן מעמיק ומושכל, ועל כן – אין מנוס, מבחירת נושאים נבחרים להוראה מעמיקה בכל שנה – בחירה התקפה לאותה שנה בלבד.
  • הניסיון לבחור גם נושאים שלא נלמדו ברמת העמקה בשנים עברו כדי לאפשר גיוון בשאלות הבגרות ועניין למורה הגיאוגרפיה.
  • הקצאת שעות ריאלית להוראת הנושאים השונים על מנת להותיר מקום וזמן להפעלת התלמידים באמצעות פדגוגיה דיגיטאלית, שיג ושיח, סיורים לימודיים, קטעי סרטים, למידה בדרך החקר, הוראת עמיתים ועוד.
  • חשוב לשים דגש על הבניית תשתיות הידע, פיתוח כישורי חשיבה וכישורים קוגניטיביים, טיפוח ערכים באופן רלבנטי ומשמעותי, טיפוח סקרנות ועניין להבנת המתרחש במרחבים השונים תוך שימוש מושכל באסטרטגיות של פתרון בעיות וחקר, ניתוח בקורתי של דרכי השפעת האדם על המרחב וממנו והתמודדות עם סוגיות ודילמות בפיתוח בר קיימא.
  • הכללת דרכי הוראה – למידה - הערכה מגוונות
  • שילוב נושאים רלבנטיים ואקטואליים לדיון בכיתה – מומלץ על פי צורכי המקום והזמן גם אם אינם  במסגרת הנושאים הנכללים לבגרות במועדים אלה.

 

 מסמך הלימה בין תכנית הלימודים ובין מסגרת שעות ההוראה ב"גיאוגרפיה ופיתוח הסביבה" לקראת בחינת הבגרות מועד קיץ תשע"ד, מועד חורף תשע"ה (לנבחנים אקסטרניים)

מבוסס על תכנית הלימודים "גיאוגרפיה ופיתוח הסביבה" לחטיבה העליונה

 

 הלימה בין תוכניות הלימודים למסגרת שעות הלימוד בתחומי הדעת – מכתב מנכ"לית משרד החינוך

שימו לב: תיקון טעות: מסמכים אלה תקפים למועדי בחינות הבגרות בקיץ תשע"ד ובחורף תשע"ה.

 
 
  תאריך עדכון אחרון:  07/02/2014