education - חינוך גיאוגרפיה - מולדת חברה ואזרחות

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
תכנית לימודים ובחינות הבגרות - תשע"ח
 

קישורים למידע חשוב בנוגע לבחינות הבגרות ב"גאוגרפיה - אדם וסביבה":

  • תכנית הלימודים המותאמת לקראת מועד קיץ תשע"ח

  • לנבחנים חיצוניים - לקראת מועד קיץ תשע"ח

    נבחני משנה בוגרי 2017 ומטה
  • המעוניינים לשפר/לתקן/להשלים את היבחנותם בגאוגרפיה 5 יח"ל ייבחנו בשאלון 57203 ובשאלון 57102  וכהשלמה ל- 5 יח"ל ייבחנו בשאלון הרפורמה – 57282
  •  נבחן משנה הרוצה לשפר/לתקן/להשלים את ההיבחנות בגאוגרפיה בשאלון 57203 ו/או בשאלון 57102  -  ייבחן באחד או בשני השאלונים.
  •  נבחן משנה הרוצה להשלים את ההיבחנות במקצוע גאוגרפיה בשאלוני הרפורמה,  הוא יכול להבחן בשאלוני הרפורמה: 57381 + 57282

הערה חשובה: תלמידים חיצוניים הניגשים לבחינה בשאלוני ההתמחות על פי מתכונת הבחינה הישנה (נבחני משנה ונבחנים אקסטרנים בשאלונים 057204, 575 או  057205, 576) ירשמו בבית הספר או בשלוחה האקסטרנית לשאלון 057282 ויענו על אחד מן הפרקים בשאלון זה (הפיתוח והתכנון המרחבי או כדור הארץ והסביבה).

החל ממועד קיץ תשע"ח אין יותר אפשרות להבחן בתחום ההתמחות "האדם במרחב החברתי תרבותי" (שאלון 057206, 577).

  • הנחיות לרישום בוחנים בבחינות בגרות בעל-פה במקום בכתב (לתלמידים הזכאים להתאמה של היבחנות בעל-פה על רקע של לקויות למידה בלבד).
    בכל נושא ובעיה ברישום אפשר לפנות למוקד התמיכה הטכנית במרב"ד, בין השעות 08:00 עד 19:00, בטלפון רב-קווי 03-5300804.

 

 

 
 
  תאריך עדכון אחרון:  30/03/2018