education - חינוך גיאוגרפיה - מולדת חברה ואזרחות

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
התאמות בדרכי ההיבחנות בבחינת הבגרות ב"גאוגרפיה – אדם וסביבה"
לתלמידים אינטרניים ולנבחנים אקסטרניים שזכאים להתאמות בדרכי ההיבחנות ונבחנים בבחינת הבגרות במתכונת ההיבחנות החדשה
 

הנחיות לנוהלי בחינת הבגרות ב"גאוגרפיה – אדם וסביבה" לתלמידים לקויי למידה (בחינה מותאמת ובחינה בע"פ), לעולים חדשים ולתלמידים בעלי לקות ראייה :


א. בחינה מותאמת         
מצ"ב טבלה המפרטת את הכללים לבחינת בגרות מותאמת ב"גאוגרפיה – אדם וסביבה" לתלמידים שהוכרו על ידי הגורמים המוסמכים כזכאים למבחן מותאם, על פי מתכונת ההבחנות החדשה .

חלוקת הניקוד החדשה

פירוט ההתאמה

חלוקת הניקוד ללא התאמה

המבנה הרגיל של הבחינה

היקף יחידות הלימוד

סמל שאלון

41 נקודות (25 חלק א' + 16 חלק ב')

 

 

20 נקודת

(20*1)

 

 

39 נקודות

(13*3)

 

 

 

סה"כ 100 נק'

- התלמיד יענה על 2 שאלות בגאוגרפיה של ארץ ישראל (אחת מחלק א' ואחת מחלק ב').

 

 

-התלמיד יענה על שאלה אחת בלבד בגיאוגרפיה של המזרח התיכון. 

 

- התלמיד יענה על 3 שאלות בנתי"ב (שאלה ראשונה חובה ועוד 2 שאלות נוספות)

 

36 נקודות (22 חלק א' + 14 חלק ב')

 

 

28 נקודת

(14*2)

 

 

36 נקודות

(12*3)

 

 

סה"כ 100 נק'

- התלמיד יענה על 2 שאלות בגאוגרפיה של ארץ ישראל (אחת מחלק א' ואחת מחלק ב').

 

 

- התלמיד יענה על 2 שאלות בגאוגרפיה של המזרח התיכון .

 

 

- התלמיד יענה על 3 שאלות בנתי"ב (שאלה ראשונה חובה ועוד 2 שאלות נוספות)

60%

היבחנות חיצונית:

גאוגרפיה של ארץ ישראל, המזרח התיכון ונתי"ב

057381

 

לתלמידים אינטרניים ולנבחנים אקסטרניים

 

או

 

 057387

בחינה מתוקשבת לתלמידים אינטרניים

 

60%

 

33 נק' לכל שאלה

סה"כ 99 נק' + 1 נק' להתרשמות כללית

סה"כ 100 נק'

הנבחן יבחר באחד הנושאים

הפיתוח והתכנון המרחבי

או

כדור הארץ והסביבה

 

ובתוך הנושא הנבחר:

 

הנבחן יענה על 3 שאלות מתחום התמחות זה.

25 נקודות לכל שאלה

 

 

 

 

 

סה"כ 100 נק'

 

הנבחן יבחר באחד משני הנושאים

הפיתוח והתכנון המרחבי

או

כדור הארץ והסביבה

 

ובתוך הנושא הנבחר:

 

הנבחן יענה על 4 שאלות מתחום התמחות זה.

 

היבחנות חיצונית:

הפיתוח והתכנון המרחבי

 

או

כדור הארץ והסביבה

57282

 

לנבחנים אקסטרניים

 

40%

 

 

 

ב. בחינה בעל פה  
להלן הנהלים  לבחינה בע"פ לתלמידים בעלי לקויות למידה שוועדות ההתאמה אישרו להם להיבחן בעל-פה:
• התלמידים יבחנו על ידי מורי "גאוגרפיה – אדם וסביבה" בבית הספר, בפיקוח ובאחריות מנהלי בתי הספר.
• הבחינות בעל-פה תתבצענה על בסיס שאלון הבחינה בכתב, ע"פ אותן שאלות שבשאלון ובהתאם לבחירה הנדרשת בשאלון החיצוני.
• נדרש שהבחינה בעל-פה תתבצע באופן מדויק ובהלימה לשאלון הבחינה. הציונים לכל שאלה לפי סדר המענה של התלמיד הנבחן, ידווחו על גבי הטופס המיועד לנבחנים בעלי לקויות למידה - טופס 9544. 

חדש! דיווח ציונים בעל פה עבור בחינות בכתב באמצעות האפליקציה - מחליף טופס – 9544  חדש!
יש לדווח באופן זה ציוני היבחנות בעל פה לתלמידים בעלי לקות למידה וכן במקרים של שאלון בית ספרי - באישור מפמ"ר. במקרים אלו, יש לוודא שהמורים אשר אמורים לבחון את התלמידים מאושרים במאגר המעריכים והבוחנים. אנו ממליצים להיכנס מבעוד מועד למערכת השילובית ולצפות בפרטי המורים המאושרים במערכת עבור כל מקצוע. לקראת הבחינה, ובהתאם להתאמות המאושרות לתלמידים, יש לשייך את התלמידים למורה הבוחן, עד 5 תלמידים לבוחן. המורה הבוחן ידווח ציונים בהתאם לחוקי המענה של השאלון בכתב. את הציון השנתי יש לדווח על פי נוהל דיווח ציון שנתי באמצעות המנב"סנט ותוכנות ההשלמה  24 שעות לפני מועד הבחינה.


• הנבחן יענה בכתב (בראשי פרקים) את התשובות לשאלות עליהן הוא בחר לענות. (הנחיות אלה אינן חלות על נבחן בעל לקות ראייה או לקות אחרת אשר אינו יכול לכתוב תשובות במחברת נבחנים). 
• המורה הבוחן יכתוב במחברת הבחינה את התשובות שענה הנבחן בע"פ. בהערכתו המורה הבוחן ישקלל את ציון הבחינה עפ"י התשובות שנכתבו ועל פי ההבהרות שנוספו בעת המבחן בע"פ.
• המחברות יישמרו בבית הספר.
• המורה הבוחן, אשר יבחן את התלמידים בבחינה בעל-פה לא יהיה המורה המלמד ואף הציון השנתי (המסכם) לא יהיה ידוע לו בעת ביצוע הבחינה. אם וככל שמורה המקצוע הינו מורה יחיד בבית הספר, הוא יוכל לבחון בפיקוח מנהל בית הספר תוך הקפדה על כללי הערכה תקינה.
• מומלץ שהמורה הבוחן יבחן בע"פ לא יותר מחמישה תלמידים בשאלון.
• בתום ביצוע הבחינה לכל הנבחנים על המורה הבוחן, להשלים את הפרטים האישיים בטופס הציונים באפליקציית המרב"ד (9544) - לצורך ביצוע תשלום על שרותי הבחינה שניתנו על ידו. (בכפוף לרישום במאגר הבוחנים)
• בתום הבחינה בית הספר יוסיף את הציון השנתי (המסכם) והטפסים יועברו לתחנת הקליטה ביחד עם כל מחברות הבחינה של המקצוע שהתבצע ביום בחינה זה.

 

הנחיות לרישום בוחנים בבחינות בגרות בעל-פה במקום בכתב (לתלמידים הזכאים להתאמה של היבחנות בעל-פה על רקע של לקויות למידה בלבד).
בכל נושא ובעיה ברישום אפשר לפנות למוקד התמיכה הטכנית במרב"ד, בין השעות 08:00 עד 19:00, בטלפון רב-קווי 03-5300804.

ג. בחינות לעולים חדשים ולתושבים חוזרים    
תלמידים עולים הנבחנים על פי המתכונת החדשה ייבחנו על פי הנהלים המופיעים בהוראת קבע מס' 0045 - התוכנית הלאומית ללמידה משמעותית – החטיבה העליונה: זכויות של תלמידים עולים הנבחנים בבחינות הבגרות. תאריך פרסום: י"ד בטבת תשע"ח, 01 בינואר 2018 .

 

תלמידים תושבים חוזרים הנבחנים על פי המתכונת החדשה ייבחנו על פי הנהלים המופיעים בהוראת קבע מס' 0046 - התוכנית הלאומית ללמידה משמעותית – החטיבה העליונה: זכויות של תלמידים תושבים חוזרים ושל אוכלוסיות מיוחדות בהיבחנות בבחינות הבגרות. תאריך פרסום: י"ד בטבת תשע"ח, 01 בינואר 2018 
     מקצוע "גאוגרפיה – אדם וסביבה" נכלל בין מקצועות הבחירה עתירי המלל.


ד. בחינות לבעלי לקויות חושים    
    בית ספר שיש לו תלמיד/ים שלהם לקות ראייה או לקות שמיעה, יפנה לקביעת דרכי ההיבחנות המתאימות להם למפקחת הארצית על חינוך תלמידים עם לקויות חושים, הגב' שולמית כהן. רח' השלושה 2 ת"א 61092.  טל': 03-6896107,  6896109 – 03 פקסימיליה: 03-6896144.

פרטים ומידע נוסף לגבי תלמידים עם לקויות שמיעה באתר הפיקוח על חינוך תלמידים לקויי שמיעה

במקרה של עיוורון צבעים בית הספר יבקש להצמיד לנבחן בוחן ניטרלי שישב ליד התלמיד ויזהה עבורו את הצבעים המופיעים במפות השונות

 
 
  תאריך עדכון אחרון:  02/11/2019