education - חינוך גיאוגרפיה - מולדת חברה ואזרחות

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
שאלת עמ"ר בבחינת הבגרות
 

במטרה לעודד למידה מעמיקה המעוגנת  במכלול אישיותו של התלמיד; למידה שתרחיב את עולמו הפנימי: יכולותיו האינטלקטואליות לצד עולמו הרגשי, שיפוטו וערכיו - המזכירות הפדגוגית מבקשת להמשיך ולקדם מהלך של פיתוח שאלות חשיבה המערבות גם עֹמ"ר (ערכים, מעורבות ורלוונטיות).
בנוסף להיבטים מרכזיים של ההבנה והחשיבה, שאלות העמ"ר יכללו גם היבטים משמעותיים של רגש, מעורבות אישית, ועמדה ערכית. שאלות מן הסוג הזה יכנסו לבחינות הבגרות בסגאוגרפיה-אדם וסביבה בהדרגה ותוך כדי בחינה מדוקדקת של השפעתן על ההיבטים השונים של החינוך וההוראה.

 

בשנת הלימודים תשע"ח יועמק ויורחב השימוש בשאלות עמ"ר בבחינת הבגרות.

 

  שאלות עמ"ר - מצגת הסבר של המזכירות הפדגוגית 

 

  חוברת שאלות עמ"ר תשע"ח - דוגמאות מבחינות הבגרות ב"גאוגרפיה אדם וסביבה" בעמודים 24-25 בחוברת.

 

  שאלות עמ"ר ב"גאוגרפיה אדם וסביבה" - דוגמאות לתרגול (החל ממועד קיץ תשע"ז)

 

 

בעבר, בשיתוף עם ראמ"ה ומעריכים בכירים של בחינות הבגרות, פותחו דוגמאות לשאלות ומחוונים לבחינות בגרות ברוח "האופק הפדגוגי". 

 

  דוגמאות לשאלות ומחוונים לבחינת הבגרות ברוח ה"אופק הפדגוגי".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  תאריך עדכון אחרון:  01/02/2019