education - חינוך גיאוגרפיה - מולדת חברה ואזרחות

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
שילוב מורשת יהדות אתיופיה בהוראת "גאוגרפיה-אדם וסביבה" ו"מולדת, חברה ואזרחות"
 

הוראת מורשת יהדות אתיופיה חשובה לחינוך לערכים של קבלה וסובלנות, שוויון ושיתוף. טיפוח ואורח חיים דמוקרטי. היחידה המוצעת עוסקות בהיבטים חשובים של מורשת יהדות אתיופיה, מנהגיה ואורח חייה, במטרה לקדם את ההכרה ביהדות אתיופיה ובתרבותה כחלק מהתרבות היהודית – ישראלית ולעודד קבלה והכלה כלפי הייחודיות והשונות במורשתה בקרב תלמידי מערכת החינוך בכל חטיבות הגיל. התלמידים יכירו ויוכירו את מסעם הקשה של יהודי אתיופיה לישראל. יעריכו את יוצאי אתיופיה כחלק מן העם ויכירו בחשיבותה ותפארתה של מורשתם.


אנו מאמינים שלימוד התכנית לאורך כל שנות הלמידה במערכת החינוך, תתרום להיכרות עם הקהילה , מורשתה, דבקותה  ביהדות ובישראל ובכך נתרום כולנו להשתלבותה המלאה בחברה הישראלית כפי שראוי לכל הקהילות במדינת ישראל.

 

יחידות הלימוד וההוראה מיועדת לתלמידי  "גאוגרפיה- אדם וסביבה"  בתחום הוראת "הגאוגרפיה של ארץ ישראל" העוסקת בעליות ובעולים שהגיעו לארץ:

 

  מורשת יהדות אתיופיה - תכנית למידה רב תחומית

 

  יחידת הוראה לתלמידי "גאוגרפיה - אדם וסביבה" בחטיבות הביניים ובחטיבות  העליונות

  יחידות לימוד אינטראקטיבית לתלמידי "גאוגרפיה-אדם וסביבה" בפורטל הפדגוגי:

חג הסיגד במערכת החינוך חל ביום ד' כ"ט בחשוון תש"ף 27.11.2019

 

 

 
 
  תאריך עדכון אחרון:  26/09/2019