education - חינוך גיאוגרפיה - מולדת חברה ואזרחות

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
  משוב ארצי ב"גאוגרפיה - אדם וסביבה"
 

המשוב הארצי המדגמי ב"גאוגרפיה – אדם וסביבה" נערך על ידי ראמ"ה בשנת הלימודים תשע"ד (2014). המחקר נערך בקרב תלמידי כיתות ט' במערכת החינוך הישראלית, ובקרב מורים ומנהלים.

המחקר עסק ב:

א) תוצרי הלמידה של תלמידי כיתות ט'. דהיינו, הישגיהם הלימודיים (שליטה בתכנים ובמיומנויות), תפיסותיהם הערכיות כלפי הסביבה, עמדותיהם כלפי תחום הדעת, והיבטים מוטיבציוניים.

ב) ההקשר הפדגוגי של לימודי הגאוגרפיה בחטיבת הביניים, ברמת הכיתה, ברמת בית הספר וברמת מערכת החינוך בכללותה.

כלי המחקר שבהם נעשה שימוש היו מבחני הישגים ממוחשבים ושאלונים לתלמידים, למורים לגאוגרפיה ולמנהלי בתי הספר. למסמך המסגרת המושגית של מבחני ההישגים במשוב הארצי בגאוגרפיה ראו: בעברית   ובערבית.

 תיאור המחקר וממצאיו מוגשים בדוח שלפניכם. הדוח כולל סקירה נרחבת על מטרות המחקר והאופן שבו נערך, על מבנה תחום הדעת, על הוראתו ולמידתו, על הישגי התלמידים, ועל היבטים ערכיים ומוטיבציוניים שלהם. כמו כן, מוצג מידע על ההקשרים הפדגוגיים הרחבים בהם מתקיימים לימודי הגאוגרפיה בחטיבות הביניים בישראל.

לדוח המלא של מחקר המשוב הארצי בגאוגרפיה תשע"ד (2014) ראו:

 דוח     דוח

לתקציר של מחקר המשוב הארצי בגאוגרפיה תשע"ד (2014) ראו:

 תקציר   תקציר

המשוב הארצי הוא מערך מחקר מדגמי המבוצע על-ידי ראמ"ה. מטרתו להתמקד כל פעם בלימודי תחום דעת מסוים במערכת החינוך ולספק מידע למטה משרד החינוך, למקבלי החלטות ולציבור הרחב על אודות תוצרי למידה (learning outcomes) בתחום הדעת וכן על אודות מאפייני ההקשר (context) שלו.

בכל תחום דעת שייבדק במסגרת המשוב הארצי, ייערך המחקר על מדגם מייצג של בתי ספר ויכלול מבחני הישגים באותו התחום ושאלונים המיועדים לתלמידים, למורים ולמנהלי בתי הספר. מערך המחקר הוא כזה שבאמצעותו ניתן יהיה לאסוף מידע על תוצרי למידה (learning outcomes) בתחום הדעת במגוון רחב של תכנים, מיומנויות ואסטרטגיות חשיבה במדגם קטן יחסית של תלמידים. ריבוי נוסחי מבחן בכל תחום דעת יאפשרו כיסוי רחב ומעמיק של תחום הדעת ודיווח מהימן על תת נושאים בו. השאלונים יאפשרו לאסוף מידע על אודות משתנים שונים לצורך תיאור ואפיון ההקשר שבו מתנהל תחום הדעת ולצורך מתן הסברים אפשריים לתוצרי הלמידה.

 

המשוב הארצי ייערך במחזוריות של שנים אחדות; כל תחום דעת ייבחן במחזוריות משלו. זאת כדי לעקוב אחר המגמות המסתמנות לאורך זמן.

תחום הדעת הראשון שבו ייערך המשוב הארצי הוא תחום הגאוגרפיה, והוא יערך בכיתות ט', לקראת סוף לימודי החובה בתחום.

מסגרת המשוב הארצי ב"גאוגרפיה -אדם וסביבה" מתארת את מטרות המחקר, תפיסת תחום הדעת שבמרכזו, כלי המחקר שבהם ייעשה שימוש (מבחני הישגים ושאלונים), השיקולים בבחירתם, מערך המחקר ואופן התנהלותו המתוכנן. במסמך מפורטים מגוון תכנים ומיומנויות בתחום שמצופה מתלמידים הלומדים בכיתות ט' המסיימים את לימודי החובה ב"גאוגרפיה-אדם וסביבה", לשלוט בהם על-פי תכניות הלימודים במערכת החינוך בישראל ומדיניות המשרד. כמו כן מתאר המסמך את אסטרטגיות החשיבה שמצופה מהתלמידים לעשות בהן שימוש, העשויות לסייע להם לתפקד כראוי במציאות המורכבת של המאה ה-21, בתוך בית הספר ומחוּצה לו.
בשנת הלימודים תשע"ד (פברואר 2014) נערך המשוב הארצי המדגמי הראשון בגאוגרפיה

 פרטים נוספים באתר ראמ"ה

 
 
  תאריך עדכון אחרון:  25/08/2017