education - חינוך גיאוגרפיה - מולדת חברה ואזרחות

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
"מחקר פיז"ה" תשע"ח
PISA - Programme for International Student Assessment
 

הנחיות:
בשנת הלימודים תשע"ח יתקיים בבתי ספר שיעלו במדגם "מחקר פיז"ה".
התלמידים שיידגמו, ישיבו על מבחן ושאלון רקע, ומנהל בית הספר שיידגם ישיב על שאלון. מחקר פיזה הוא מחקר ממוחשב במלואו - הן המבחנים והן השאלונים יועברו באופן ממוחשב. מועד המחקר יתואם באופן אישי מול כל בית ספר, והוא יתקיים החל מחודש ינואר, לערך.התלמידים שידגמו ילידי 2001 ולומדים בכיתות י' או ט'.

 

במסגרת תכנית הלימודים  ב"גאוגרפיה - אדם וסביבה" אנו מלמדים בתחום המדעים את הנושא "מדעי כדור הארץ", בכיתה ח'. בתכנית הלימודים בנושא "ארץ ישראל", הנלמד בכיתה ט' עוסקים בפרק לימוד פיזי של ארץ ישראל: אקלים, גיאולוגיה וגיאומורפולוגיה. תלמידי י' אינם חשופים לנושאי ההוראה ב"מדעי כדור הארץ".

 

משרד החינוך פרסם מסמך המבהיר מיומנויות הוראה גנריות הנלמדות בכול תחומי הדעת, שהמרכזיות שבהן מתמקדות במיומנויות קריאה וכתיבה, פענוח טקסט מידעי, לפי רמות חשיבה.
אנו סבורים שמורי ה"גאוגרפיה- אדם וסביבה" יתכננו את הוראת המקצוע מכיתה ז' לאורך כול שנות ההוראה, כך שתלמיד ייחשף במהלך לימודיו למגוון טקסטים שעליו לפענח, כאשר הקושי ומורכבות הדרישות עולה מידי שנה.
רצוי לקיים תכנון כולל בית ספרי ותיאום בין מורי המקצועות ובעיקר מורי השפה, הלשון וכמובן מורי המדעים שהנושא "מדעי כדור הארץ" הוא חלק מהמבחן במדעים.

 

מצורפים לרשותכם:
  מסמך: תיאור תמציתי של שבע רמות הבקיאות בסולם אוריינות קריאה
  מסמך - הטמעת מיומנויות המאה ה- 21 בחינוך העל יסודי: קידום אוריינות קריאה, מתמטיקה ומדעים בסביבה דיגיטלית- השתתפות ישראל  במחקר הבינלאומי  PISA-2018  - שלב ג' , שבהם תוכלו להיעזר במוקדי ההוראה המכוונים ל"מדעי כדור הארץ" – בעמודים 15-16

  מצגת הסבר

 

      הקלטת המפגש למורים בנושא פיזה תשעח- דרורה נגב 21.2.2018:

 בנוסף, עומדים לרשותכם החומרים באתר המפמ"ר; מאגר משימות אורייניותיחידות דיגיטליות; ערכות למורה; אתר ראמ"התיקיית קבצי יחידות ודוגמאות; קובצי תרגילים ויחידות בפורטל עובדי ההוראה ובאתר מטח.

 

  למידה דיגיטליות באתר טכנולוגיות מידע: מאגר משימות אורייניות מתוקשבות
[סיסמת הכניסה זהה לכניסה לתלושי שכר]

 

 
 
  תאריך עדכון אחרון:  30/11/2018