education - חינוך גיאוגרפיה - מולדת חברה ואזרחות

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
"גאוטופ" – למידת חקר ב"גאוגרפיה - אדם וסביבה" בבתי הספר העל-יסודיים
 ייחודה של למידת חקר ב"גאוגרפיה - אדם וסביבה"
 

ההוראה והלמידה המשמעותית נעשים בעיקר במסגרת ה"גאוטופ": למידה בדרך החקר או למידה מבוססת פרויקטים (PBL) מלווים בלימוד תכנים גאוגרפיים ומיומנויות גאוגרפיות רלבנטיות, אשר יתועדו ביומני תיעוד ורפלקציה, ו/או תלקיט. תוצרי הלמידה יהיו מטלות ביצוע, עבודת חקר או מבחנים מסוגים שונים.

"גאוטופ" ב"גאוגרפיה - אדם וסביבה" עוסק בסוגיות ובדילמות שבהן התלמיד נדרש לפתור בעיה תוך שימוש מושכל בידע, להפיק מוצר המכוון לקהל יעד מוגדר ולהציגו. ה"גאוטופ"  דורש מהתלמיד  תשובה לאחר העמקה וחקר בנושא.

 

ללומדים בתחום הדעת במתכונת מורחבת מוצעות שלוש יחידות התמחות: כדור הארץ והסביבה, הפיתוח והתכנון המרחבי והאדם במרחב החברתי-תרבותי. מתוכן תיבחר יחידה אחת. כל תחום התמחות מיועדת למסגרת הוראה-למידה בהיקף של 180 שעות, ומאפשר ללומדים להרחיב, לבסס ולהעמיק את הידע בנושא הנבחר, וכן את השפה והמיומנויות הגאוגרפיות. נושאי יחידות ההתמחות מזמנים ללומדים מפגש עם תחומים שהם בחזית הלימוד הגאוגרפי והמחקר היישומי.
במסגרת התכנית הלאומית ללמידה המשמעותית בחירה של אחד משלושת תחומי ההתמחות מהווה 40% מתכנית הלימודים לבגרות ב"גאוגרפיה ופיתוח הסביבה".
על מנת לאפשר למידה משמעותית בתחום ההתמחות הנבחר, מומלץ  לשלב למידת חקר המונחית על ידי המורה. למידת החקר יכולה לעסוק בנושאים שונים בתחום הגיאוגרפיה. 

 חוברת הנחיות לכתיבת עבודת חקר ב"גאוגרפיה -אדם וסביבה" 

ה"גאוטופ"- למידת החקר החוץ כיתתית, יכול להיות בהנחיית המורה המלמד בלבד או בסיוע הגופים המאושרים על ידי הפיקוח. כל פניה לגופים השותפים צריכה להעשות בתאום ובאישור מנהל/ת בית הספר.

 

פרטים נוספים על גאוטופ וגופים מלווים

 

סוגים של תוצרי "גאוטופ" :

תוצר כתוב

עבודת חקר, דו"חות סיור, עלון הסברה, כרזה, נייר עמדה לנושאי תפקידים ציבוריים

 

תוצר יצירתי

תכנון סיור וירטואלי מודרך, דגם, מצגת מחשב, סרטונים, תערוכת צילומים, הכנת אפליקציה טלפונים סלולריים (כדוגמת "מסלולרי"), מיפוי בכלים מתוקשבים ובאמצעות כלים שכבתיים:  GIS, Google Earth,  Google Maps,  Google Street View ועוד.

 

הצגה בע"פ

פרזנטציה, תכנון וביצוע סיור לימודי, נאום שכנוע, שיג  ושיח.

 

 
 
  תאריך עדכון אחרון:  10/11/2018