education - חינוך גיאוגרפיה - מולדת חברה ואזרחות

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
דיווח ציוני מרכיב ההערכה הבית ספרית  40% בבחינת הבגרות במסגרת הרפורמה של "למידה משמעותית"
 

במסגרת הרפורמה של "למידה משמעותית" הוגדרה גם תכנית ההבחנות החדשה לבגרות, ובה נקבע שבכל מקצועות הבחירה ניתנת לבית הספר האוטונומיה להערכה בית ספרית. ההמלצה היא שבית הספר ייבצע מגוון דרכים של הערכה חלופית במסגרת ההערכה הבית ספרית.

הערכה זו כולל לימוד של תחום התמחות - הפיתוח והתכנון המרחבי או כדור הארץ והסביבה או האדם במרחב החברתי תרבותי.

ההערכה תדווח על ידי בית הספר לאגף הבחינות במשרד החינוך ותשוקלל כ- 40% מציון הבגרות הסופי .

 

דיווח ציון ההערכה הבית ספרית יעשה באחת משתי הדרכים הבאות:

 

1. סמל השאלון ב"גאוגרפיה - אדם וסביבה" להערכה הבית ספרית ללא עבודת חקר - 057283


יש לדווח על הציון הבית ספרי הסופי בלבד בטופס דיווח מקוון 9545


2. חדש! 
 סמל שאלון 057288 - להערכה בית ספרית הכוללת עבודת חקר -"גאוטופ"

יש לדווח על הציון הבית ספרי עפ"י מחוון המפמ"ר בטופס דיווח 9588

יש למלא בטופס דיווח 9588 - את ארבעת מרכיבי ההערכה המופיעים במחוון (בכל אחד מארבעת המרכיבים ינתן ציון מתוך 100%)

יש לחשב את הציון הסופי על פי משקלם היחסי של המרכיבים ולמלא כציון שנתי וכציון בחינה.

  פרטים נוספים והנחיות לגבי דיווח מרכיב ההערכה הבית ספרית ולגבי זכאות לגמוליםשימו לב :

1. בהתאם להנחיות הנהלת המשרד תלמידים שנבחנים בהערכה חלופית ומגישים עבודות חקר או מטלות ביצוע, על ביה"ס לדווח את הציונים בטופס 9588 ובסמל שאלון 057288, בהתאם לקריטריונים במחוון הנ"ל. עבור בחינות אלה הבוחנים מקבלים תשלום.
ציון בית ספרי שאינו על עבודת חקר או מטלת ביצוע (הכולל דרכי הערכה מגוונות ובחינות בית ספריות) מדווח בסמל שאלון 057283 ע"ג טופס 9545 כציון סופי בלבד, ללא תשלום לבוחנים.


2.בקרה על ציוני הערכה חלופית – חדש!
 במהלך שנה"ל תשע"ח(2018) אגף הבחינות יערוך בקרות על ציוני הערכה חלופית שדווחו על ידי בתי הספר. במסגרת הבקרה, ידגמו התוצרים בגינם ניתן הציון ותיבדק מידת ההתאמה בין העבודות לבין הציונים שניתנו. לאור האמור, על בית הספר לתעד בכל דרך אפשרית את התהליך שהביא לציון וכן את התוצר הסופי. בהמשך יש בכוונת המשרד להפעיל שקלול דיפרנציאלי בין הבחינות החיצוניות להערכה החלופית.

קישור לחוזר המלא של אגף הבחינות

 
 
  תאריך עדכון אחרון:  19/06/2019