education - חינוך מפמ''ר מדעי החברה
 
   
 
 
 
 
 
 
סמלי שאלון במדעי החברה
 

לטבלה המרכזת דוגמאות לשאלוני הבגרות החדשים בתחומי הדעת

מספר יחידות +כיתה

סוציולוגיה

פסיכולוגיה

כלכלה

מדעי המדינה

שיטות מחקר (מתודולוגיה)

2 יח"ל (לפי הרפורמה)

065-281

069-281

063-281

066-281

 

יחידה חמישית לאקסטרנים שנבחנים על פי הרפורמה

שאלון מורחב

 

 

 

 

49-182

 

 
 

 

חוקי מענה במדעי החברה לנבחנים אינטרניים (כיתות י"א י"ב)

 

סמל שאלון ראשי 049-580

 

בשאלות עם שני סעיפים - יש להוסיף פירוט הנקודות לכל סעיף לפי קביעת ועדת הבחינה באותה שנה/

 

בחינת הבגרות 2 יחידות לימוד בסוציולוגיה סמל שאלון 065-281

חלק א- 12 נקודות: התלמיד יתבקש לענות על אחת מתוך השאלת הבאות: 1, 2 .

חלק ב- 44 נקודות (22 נקודות לכל שאלה)

התלמיד יתבקש לבחור 2 שאלות מתוך 4 השאלות הבאות: 6,5,4,3

בכל שאלה יענה התלמיד על שני הסעיפים! (לא ניתן לצרף סעיפים משאלות שונות)

חלק ג- 44 נקודות (22 נקודות לכל שאלה).

התלמיד יתבקש לבחור 2 שאלות מתוך 4 השאלות הבאות: 7, 8, 9, 10

בכל שאלה יענה התלמיד על שני הסעיפים! (לא ניתן לצרף סעיפים משאלות שונות)

 

 

 

מבחן מותאם 2 יחידות לימוד בסוציולוגיה סמל שאלון 065-281

חלוקת הניקוד :

פרק א- 10 נקודות - על התלמיד לבחור שאלה אחת מתוך 2

פרק ב- 45 נקודות (15*3) - על התלמיד לבחור 3 שאלות מתוך 4 השאלות הבאות: 6,5,4,3

בכל שאלה יענה התלמיד רק על סעיף אחד (15 נקודות לכל סעיף).

פרק ג- 45 נקודות (15*3) - על התלמיד לבחור 3 שאלות מתוך 4 השאלות הבאות: 7, 8, 9, 10 .

בכל שאלה יענה התלמיד רק על סעיף אחד (15 נקודות לכל סעיף}

 

בחינת הבגרות 2 יחידות לימוד בפסיכולוגיה סמל שאלון 069-281

 

פרק ראשון: בחירה של 2 שאלות מתוך 4. לכל שאלה 25 נקודות/ סה"כ 50 נקודות.

פרק שני: בחירה של 5 שאלות מתוך 10. לכל שאלה 10 נקודות. סה"כ 50 נקודות.

 

מבחן מותאם ל 2 יחידות לימוד בפסיכולוגיה סמל שאלון 069-281

פרק ראשון: בחירה של שאלה אחת מתוך ארבע

לשאלה 32 נקודות

פרק שני : בחירה של 4 שאלות מתוך 10

לכל שאלה 17 נקודות. סה"כ 68 נקודות.

סה"כ 100

 

 

בחינת הבגרות 2 יחידות לימוד בכלכלה 063-281

פרק ראשון: בחירה של 2 שאלות מתוך 4

לכל שאלה 27 נקודות

סה"כ 54 נקודות

פרק שני: בחירה של 1 שאלה מתוך 2

לשאלה 24 נקודות

פרק שלישי: בחירה של 2 שאלות מתוך 4

לכל שאלה 11 נקודות

סה"כ 22 נקודות

 

 

מבחן מותאם 2 יחידות לימוד בכלכלה 063-281

פרק ראשון: בחירה של שאלה 1 מתוך ארבע

לשאלה  38 נקודות

פרק שני:  בחירה של שאלה 1 מתוך 2

לשאלה 30 נקודות

פרק שלישי: בחירה של 2 שאלות מתוך 4

לכל שאלה 16 נקודות. סה"כ 32 נקודות לפרק.

 

 

בחינת הבגרות 2 יחידות לימוד במדעי המדינה 066-281

חלק א: יש לענות על 2 שאלות מתוך 4

כל שאלה 25 נקודות

סה"כ 50 נקודות

חלק ב: יש לענות על 5 שאלות מתוך 10

כל שאלה 10 נקודות

סה"כ 50 נקודות

 

 

מבחן מותאם 2 יחידות לימוד במדעי המדינה 066-281

חלק א: שאלה אחת מתוך ארבע – 30 נקודות

חלק ב : יש לענות על 5 שאלות מתוך 10 שאלות

כל שאלה 14 נקודות

סה"כ 70 נקודות

 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  18/04/2019    

עדכוני rss