education - חינוך מפמ''ר מדעי החברה
 
   
 
 
 
 
 
 
הערכת בחינות בגרות
הערכת בחינות בגרות במועד קיץ תשע"ו
 

לקראת מועד בחינות קיץ תשע"ה, רוענן, הורחב ושודרג מאגר המעריכים בכל מקצועות מדעי החברה, כנדרש בחוזר מנכ"ל סה/4 (א).

אנו קוראים למורים נוספים להצטרף לשורות המעריכים בכל מקצועות מדעי החברה. (בפרט אנו זקוקים למעריכים בסוציולוגיה ובפסיכולוגיה מהמגזר הערבי וכן למעריכים במתודולוגיה.)


ע"פ חוזר המנכ"ל הנ"ל, רשאים להיכלל במאגר המעריכים מי שעומדים בתנאים הבאים:
- בעלי תעודת הוראה/רישיון הוראה במקצוע בו מבקשים להעריך.
- בעלי תואר אקדמי במקצוע בו מבקשים להעריך.
- לפחות חמש שנות הוראה במקצוע.
- הגשת תלמידים לבחינת בגרות במקצוע לפחות ארבע פעמים במהלך חמש השנים האחרונות.
- השתלמות מקצועית אחת לפחות במהלך השנתיים האחרונות.
- המלצת מנהל ביה"ס.
 


עדכון לחוזר מנכ"ל תשס"ח/ 8 (א) סעיף 4.3 שהתפרסם בתאריך 1.4.2008

על מועמד חדש המעוניין להשתלב בהערכת בחינות בכתב להיכנס לאתר מאגר מומחים ולעדכן את פרטיו.

שימו לב - כניסה ועדכון פרטים במערכת מתאפשר עד ל-31 בדצמבר בלבד.

לא ניתן להירשם בטפסים ידניים. טופס ידני שיוגש - לא יטופל.

האחראית על הטיפול באישור מעריכים חדשים היא הגב' שוש אלישקביץ, אגף א - בחינות, אליה ניתן לפנות בטל. 02-5602492 או בפקס 02-5603115.


מעריכים וותיקים המעריכים בחינות בגרות במדעי החברה, ומעוניינים להמשיך ולהעריך גם בשנה"ל תשע"ו מתבקשים להיכנס למאגר המומחים ולעדכן את בקשתם באמצעות המערכת.


מעריכים וותיקים, שלא העריכו בחינות בגרות בשנה"ל תשע"ה ומעוניינים לחזור למאגר המעריכים מתבקשים בנוסף לעדכון בקשתם במערכת, לשלוח מייל בקשה לחזור למאגר המעריכים הפעילים לאחראית בחינות הבגרות במדעי החברה, הגב' יהודית קלנר amitak@bezeqint.net


הפיקוח על הוראת מדעי החברה אינו מתחייב לקבל את כל המועמדים, אלא על פי צרכי המערכת.

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  21/08/2018    

עדכוני rss