education - חינוך מפמ''ר מדעי החברה
 
   
 
 
 
 
 
 
כלכלה
תכנית הלימודים וחומרי עזר
 

תכנית הלימודים בכלכלה תשס"ו


 מבנה בחינת הבגרות בכלכלה

 תכנית הלימודים בכלכלה בהלימה לשעות הלימוד לשנהל תשע"ד

 על התכנית

 יחידות לימוד ראשונה ושנייה

 יחידת לימוד שלישית - סוגיות במאקרו-כלכלה

 יחידת לימוד רביעית - נושאים נבחרים בכלכלת ישראל

 

 

עזרי הוראה

מבחני בגרות -  דוגמאות לשאלות לפי נושאים מבחינות בגרות

קבוצת דיון

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/06/2014    

עדכוני rss