education - חינוך לימודי היסטוריה בחינוך הכללי
 
   
 
 
 
 
 
 
מיפוי הערכים מתכנית הלימודים בהיסטוריה חט"ב
לאה ויינברגר ודר' טליה נגר
 

שכבה ז'

נושא לימוד

רעיון מרכזי ומיקוד הוראה

הערך עליו יינתן דגש בתהליך הלמידה

שאלה /דילמה ערכית שניתן להדגיש בתהליך הלמידה

א. נפילת האימפריה הרומית.

שינוי המציאות באירופה בעקבות התפוררות האימפריה הרומית.

שמירה על זהות דתית ותרבותית

(מפגש בין תרבויות).

שמירה על זהות מול קבלת זהות דתית ותרבותית חדשה.

 

הפרייה הדדית או כפייה?

ב. הגיבוש מחדש של אירופה תרבות נוצרית ומשטר פאודלי.

השפעת מבנה המשטר הפאודלי על החברה.

חירות אישית.

בחירה בין חירות אישית להגנה.

ב. הגיבוש מחדש של אירופה

תרבות נוצרית ומשטר פאודלי.

צמיחת הערים וחיי היום יום בחברה עירונית אוטונומית (גילדה, אוניברסיטה).

ערבות חברתית הדדית.

ערבות חברתית מול אינטרס כלכלי חברתי.

ב. הגיבוש מחדש של אירופה תרבות נוצרית ומשטר פאודלי.

היהדות בתפיסת העולם הנוצרית כגורם המשפיע על מעמד היהודים בחברה הנוצרית.

סובלנות דתית.

סובלנות דתית או חוסר סובלנות דתית והשלכותיה.

 

היבטים של  סובלנות והיבטים של מאבק ביחסי  יהודים-נוצרים.

ג. האסלם עלייתה של דת חדשה.

התפשטות האסלם והקמת אימפריה מוסלמית כחובה דתית (ג'האד וקביעת היחס ללא מוסלמים).

סובלנות דתית.

 

שמירה על זהות דתית ותרבותית.

היתרונות והחשיבות של מפגשים בין בני תרבויות שונות מצד אחד, ואת הסכנות הטמונות במפגשים כאלה.

ג. האסלם עלייתה של דת חדשה.

אוטונומיה דתית תרבותית חברתית בתנאים של גולה, המרכז היהודי בבל.

פיתוח וגיבוש זהות יהודית.

אחדות העם מבחינה דתית ומנהיגותית

 

ד. מסעי הצלב -עימות בין הנצרות לאסלם.

מסעי הצלב - עימות פוליטי ודתי .

סובלנות דתית.

סובלנות דתית מול קנאות דתית.

ה. יהודי ספרד בין נוצרים למוסלמים.

חצרנים יהודים.

ערבות הדדית לבני עמך.

נאמנות לשלטון.

נאמנות לעמך מול נאמנות לשלטון הרוב.

יחידה 2

ו. רנסנס וההומניזם.

השינוי בתפיסת האדם ומקומו בעולם.

כבוד האדם.

כבוד האדם מול כבוד האל והכנסייה.

ז. שינויים בעולם הדעת בעת החדשה המוקדמת.

המצאת הדפוס: טכנולוגיה חדשה והשפעתה על הידע והפצתו.

ההשכלה, ורכישת ידע לכל שכבות החברה.

 
 

מערכי שיעור

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  08/11/2015    

עדכוני rss