education - חינוך לימודי היסטוריה בחינוך הכללי
 
   
 
 
 
 
 
 
שלב ב'
 
 

למורים להיסטוריה שלום


כדי לסייע בתכנון ובארגון הלמידה של הנושאים בחלק ב' יפורסם לקראת סיום של

כל שנת לימודים אשנ"ב - ארגון שנתי של נושאי הלימוד בהיסטוריה - חלק ב'.
פרקי הלימוד יחולקו לשלוש קבוצות (ראה הסבר במבוא לאשנ"ב).

 

 

כל אשנ"ב יהיה תקף לשלושה מועדי בחינות - מועד הקיץ הרגיל, מועד אוגוסט המיוחד ומועד החורף שלאחר מכן.

מאחר ויתכנו שינויים במהלך השנה - מומלץ לעקוב אחר העידכונים באשנ"ב, ולהקפיד לעבוד עם האשנ"ב המעודכן ביותר (שימו לב לציון מועד העידכון בכותרת העליונה של כל אחד מעמודי האשנ"ב).

 

 

מיקוד נוסף יפורסם לכל מועד בחינות במסגרת המיקוד הכללי, שאגף הבחינות יפרסם בכל המקצועות.

 

 

לגבי ארגון הלמידה מומלץ לבחור בין שתי אפשרויות: האחת - ריכוז הלימוד בכיתה י"א, והשנייה - פריסת הלימוד על פני י"א ומחצית י"ב, והיבחנות במועד החורף של כיתה י"ב.

 

 

בהצלחה למורים ולתלמידים

 

 

ד"ר אורנה כץ אתר
מפמ"ר היסטוריה

 

 

אשנ"ב תשע"ח לנבחני משנה

אשנ"ב תשע"ח

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  04/05/2018    

עדכוני rss