education - חינוך לימודי היסטוריה בחינוך הכללי
 
   
 
 
 
 
 
 
תכנית הלימודים המותאמת מתשע"ט
 

בכיתות ו'-ט' לא קיימת, כידוע, הערכה חיצונית. מכאן שכל נושאי תכנית הלימודים מוערכים על ידי צוות בתי הספר. לפניכם המלצתנו לנושאים המתאימים ביותר להוראה – הערכה מגוונת חלופית (הנושאים הצבועים בירוק).
 

מאחר וברור לנו כי הוראה כזו אורכת זמן רב יותר, סימנו בוורוד את הנושאים עליהם ניתן לוותר בשנת הלימודים הקרובה.
 

אנו ממליצים למורים להכין תכנית עבודה שנתית אשר תאפשר בחירה מושכלת של נושאי ההעמקרה.

  • כיתות ו'-ח' – התכנית נותרת כשהייתה בתשע"ה.
    המורים יבחרו בכל מחצית נושא להערכה חלופית (כמופיע בתכנית). 
     
  • כיתה ט' – התכנית נותרת כשהייתה בתשע"ה. במחצית א' צוותי ההוראה יכולים לבחור נושא אחד מתוך מגוון הנושאים המוצעים בתכנית. במחצית השנייה ניתן להמשיך ולבחור בפרויקט 'לי כל גל נושא מזכרת' או לבחור בכל אחד מהפרקים האחרים המופיעים בתכנית. 
     
  • צוותים הבוחרים בנושא אחר (ולא ב'לי כל גל נושא מזכרת') ילמדו את יחידה 2 (מלחמת העולם הראשונה והשלכותיה), ולאחר מכן את יחידה 3 (בין שלום למלחמה) או את יחידה 4 (מבית לאומי למדינה בדרך, ללא התעמקות בנושא ההעפלה.

 

צוותים הבוחרים ללמד בהוראה – הערכה חלופית נושא שאינו מופיע בהמלצות הפיקוח על הוראת היסטוריה, מתבקשים לתאם את בחירתם עם מדריכת היסטוריה לחטיבות הביניים, לאה ויינברגר lea.weinberger@gmail.com

 

מסמך התכנית

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  05/08/2018    

עדכוני rss