education - חינוך הפיקוח על הוראת העברית

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
צמצום השאלות בשאלון ב' (011108) - המלצות
בישיבת ועדת המקצוע שהתקיימה ב- 30 במאי 2011 הוצע לקצר את משך הבחינה. מטרת הצמצום – לקצר את זמן הבחינה ולהפחית את העומס.
 

בדיון עלו ההמלצות הבאות:

 

א. משאלון ב' סמל 011108 יופחת זמן ויופחתו שאלות, אך לא יהיה כל שינוי בהיקף החומר.
ב. יופחתו 30 דקות מזמן הבחינה (שלוש שעות וחצי), כך שתיוותרנה 3 שעות בחינה.
ג. לא יחול כל שינוי בסוג הטקסט, ברמת מורכבותו ובהיקפו.
ד. ההפחתה העיקרית תהיה בפרק הבנת הנקרא. יופחתו בעיקר שאלות תוכן לוקליות ותיוותרנה כשלוש שאלות מרכזיות (הטענה המרכזית, ההנמקה והאמצעים הלשוניים הבולטים).
ה. בשאלות התחביר תיוותר שאלת החובה, ובמקום 3 שאלות מתוך 5 (כפי שהיה) תיבחרנה 2 שאלות מתוך 3.
ו. בפרק הצורות לא יחול שינוי.


ההמלצות תיושמנה החל משנת הלימודים תשע"ב.

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  02/09/2015